Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.6

Mariusz Hamulczuk

Asymetria w transmisji cen pszenicy paszowej między rynkiem polskim i niemieckim

ASYMMETRIC PRICE TRANSMISSION BETWEEN POLISH AND GERMAN FEED WHEAT MARKETS

Abstract:

The aim of the paper was an assessment of possible asymmetry in price transmission between Polish and German feed wheat prices. TAR and M-TAR procedures were employed for testing price symmetry, as well as ECM framework. The results obtained indicate the existence of the long-run relationship between Polish and German wheat prices, as well as asymmetric adjustment of prices to the long-run equilibrium relationship. 

Streszczenie w języku polskim:

Celem opracowania była ocena występowania potencjalnych asymetrii w transmisji poziomej między cenami pszenicy paszowej w Polsce i w Niemczech. W badaniach empirycznych wykorzystano procedurę testowania asymetrii na postawie modeli TAR i M-TAR oraz modele ECM. Wyniki badań potwierdziły występowanie długookresowej zależności między cenami w Polsce i Niemczech oraz asymetryczne dostosowania cen pszenicy do równowagi długookresowej.

Słowa kluczowe: horizontal price transmission, asymmetry, wheat prices, TAR, M-TAR, ECM

Słowa kluczowe w języku polskim: transmisja pozioma cen, asymetria, ceny pszenicy, TAR, M-TAR, ECM

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom35/zeszyt1/art_6.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.6
Zapis do cytowania:

MLA Hamulczuk, Mariusz. "Asymetria w transmisji cen pszenicy paszowej między rynkiem polskim i niemieckim." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 57-65.
APA Mariusz Hamulczuk (2015). Asymetria w transmisji cen pszenicy paszowej między rynkiem polskim i niemieckim. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 57-65
ISO 690 HAMULCZUK, Mariusz. Asymetria w transmisji cen pszenicy paszowej między rynkiem polskim i niemieckim. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 57-65.
Adres do korespondencji:
dr inż. Mariusz Hamulczuk, Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
mariusz_hamulczuk@sggw.pl