Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (35) 2015 , DOI: 10.17306/JARD.2015.2

Patrycja Beba, Walenty Poczta

Miejsce rolnictwa w gospodarce polskich regionów

PLACE OF AGRICULTURE IN THE ECONOMY OF POLISH REGIONS

Abstract:

The objective of the article was to present regional differentiation of Polish agriculture. Resources of production factors – land, labor and capital as well as the relationships between them was discussed. Spatial diversity of agriculture in Poland, rated by determining the production potential of the individual provinces.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu jest przedstawienie przestrzennego zróżnicowania polskiego rolnictwa w ujęciu regionalnym. W związku z tym omówiono zasoby czynników produkcji – ziemi, pracy i kapitału, a także relacje, które między nimi zachodzą. Przestrzenne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce oceniono przez oznaczenie potencjału produkcyjnego poszczególnych województw

Słowa kluczowe: factors of production, regional differentiation, the productive potential of agriculture

Słowa kluczowe w języku polskim: czynniki produkcji, zróżnicowanie regionalne, potencjał produkcyjny

PDF in polskim Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom35/zeszyt1/art_2.pdf
http://dx.doi.org/.10.17306/JARD.2015.2
Zapis do cytowania:

MLA Beba, Patrycja, and Walenty Poczta. " Miejsce rolnictwa w gospodarce polskich regionów." J. Agribus. Rural Dev. 35.1 (2015): 17-26.
APA Patrycja Beba, Walenty Poczta (2015). Miejsce rolnictwa w gospodarce polskich regionów. J. Agribus. Rural Dev. 35 (1), 17-26
ISO 690 BEBA, Patrycja, POCZTA, Walenty. Miejsce rolnictwa w gospodarce polskich regionów. J. Agribus. Rural Dev., 2015, 35.1: 17-26.
Adres do korespondencji:
Patrycja Beba, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland,
Email do korespondencji:
beba@up.poznan.pl

Literatura

  • Goraj, L. (2011). Konkurencyjność i znaczenie rolnictwa oraz sektora rolno-spożywczego w województwach Polski Wschodniej. Ekspertyza wykonana na zlecenie MRR na potrzeby aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, Warszawa: MRR.
  • GUS (2012a). Rocznik Statystyczny Rolnictwa. Warszawa:GUS.
  • GUS (2012b). Rocznik Statystyczny Województw. Warszawa:GUS.
  • Krasowicz, S., Kopiński, J. (2006). Wpływ warunków przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych na regionalne zróżnicowanie rolnictwa w Polsce. W: Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczej w Polsce. Raporty PIB, z. 3, Puławy: IUNG-PIB.
  • Poczta, W. (2008). Skala korzyści uzyskiwanych przez rolnictwo w wyniku wejścia Polski do UE (analiza uwzględniająca zróżnicowanie regionalne, główne kierunki produkcji rolnej i główne typy gospodarstw rolnych w pierwszym okresie akcesji lata 2004-2006). W: Wpływ integracji z UE na polską gospodarkę żywnościową, Raport 90, Program Wieloletni 2005-2009. Warszawa: IERiGŻ.
  • Stolarska, A. (2007). Tendencje i zróżnicowanie regionalne zatrudnienia w rolnictwie polskim w latach 1996-2006. Zesz. Nauk. SGGW Warsz. Probl. Roln. Świat., 2(17), 454-460.
  • Woś, A. (1996). Agrobiznes – Mikroekonomika, t. 2. Warszawa: Wyd. Key Text.
  • Wysocki, F., Lira, J. (2007). Statystyka opisowa. Poznań: Wyd. AR.