Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002

Spis treści:

Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Grażyna Adamczyk
Income conditions analysis of household consumption in the nineties
Analiza dochodowych uwarunkowań konsumpcji w gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Grażyna Adamczyk
Analysis of household demographic profile and its implication on food market
Analiza profilu demograficznego gospodarstw domowych i jego implikacje na rynku żywności
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Grażyna Adamczyk
Selected aspects of consumptive behaviour and food consumption models in Polish households in the 1990’s
Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych i wzorców spożycia żywności w polskich gospodarstwach domowych w latach dziewięćdziesiątych
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Grażyna Adamczyk, Szymon Tarant, Anna Trębacz
Consumer behaviour on liquid milk market
Zachowania konsumentów na rynku mleka spożywczego
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Tatiana Chomczuk
The comparative analysis of Ukrainian and Polish agriculture
Analiza komparatywna rolnictwa Ukrainy i Polski na tle państw Unii Europejskiej
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Dorota Czerwińska-Kayzer
Finanzierung der Investition durch Vorzugskredite in privaten Betrieben
Finansowanie inwestycji w gospodarstwach indywidualnych kredytem preferencyjnym
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Dorota Czerwińska-Kayzer
Investitionen in privaten Betrieben und ihren Beeinfluß auf Strukturänderungen
Inwestycje realizowane w gospodarstwach indywidualnych i ich wpływ na przemiany strukturalne
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Dorota Czerwińska-Kayzer
Vorzugskredite -Finanzierungsquelle in landwirtschaftlichen Betrieben
Kredyt preferencyjny - źródło kapitału w gospodarstwach rolnych
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Dorota Czerwińska-Kayzer
Die Rolle kurzfristigen Vorzugskredite
Rola kredytów preferencyjnych na zakup obrotowych środków produkcji
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Zenon Grześ
The research of real costs of technical service of modern cereal combine harvesters
Badania rzeczywistych kosztów obsługi technicznej nowoczesnych kombajnów zbożowych
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Dariusz Majchrzycki, Benedykt Pepliński, Rafał Baum
Profitability of pulse crops growing as an alternative source of protein in feeding stuff
Opłacalność uprawy roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka paszowego
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Benedykt Pepliński, Karol Wajszczuk, Dariusz Majchrzycki
The labour inputs analysis in developing farms in their gross supply aspect
aspekcie uzyskiwanych przychodów brutto
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Magdalena Szymańska
Leasing as a way of using agricultural lands
Dzierżawa jako jedna z form użytkowania gruntów rolniczych
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Magdalena Szymańska
The space differentiation of land prices in the selected region of Wielkopolska
Przestrzenne zróżnicowanie cen parcel ziemi w wybranym rejonie Wielkopolski
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Magdalena Szymańska
The degree of using loans for purchasing land realty
Stopień wykorzystania kredytów na zakup nieruchomości rolnych
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Szymon Tarant
Analysis of household preferences in buying and consumption of potatoes on the basis of Poznań city
Analiza preferencji gospodarstw domowych dotyczących zakupu i spożycia ziemniaków na przykładzie Poznania
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Szymon Tarant
Analysis of development tendency in potato production in Poland in the nineties
Analiza tendencji w produkcji ziemniaków w Polsce w latach dziewięćdziesiątych
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Szymon Tarant
Adaptation of the table potato producers to the trade and consumer requirements
Przystosowanie się producentów ziemniaków jadalnych do wymagań handlu i konsumentów
Zeszyt CCCXLIII (1) 2002
Karol Wajszczuk
Logistics place in management of agrifood business
Miejsce logistyki w zarządzaniu przedsiębiorstwem przetwórstwa rolno-spożywczego

Znaleziono 19 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).