Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Październik - Grudzień 2014
Cover (Inner front) Zeszyt (4) 2014 - Okładka
Contents Zeszyt (4) 2014 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2014

Spis treści:

Zeszyt 4 (34) 2014
Paulina Anioła-Mikołajczak, Joanna Chudzian, Larisa Pataraia
TYPES OF SAVING BEHAVIOURS OF YOUNG RESIDENTS OF GEORGIA ON THE EXAMPLE OF TBILISI INHABITANTS
Typy zachowań oszczędnościowych osób młodych w Gruzji na przykładzie mieszkańców Tbilisi
Zeszyt 4 (34) 2014
Anna Augustyńska-Prejsnar, Małgorzata Ormian, Grażyna Gajdek
PURCHASING PREFERENCES FOR CONVENIENT FOOD OF POULTRY ORIGIN IN OPINION OF YOUNG UNIVERSITY STUDENTS
Preferencje nabywcze „żywności wygodnej” pochodzenia drobiowego w opinii młodzieży akademickiej
Zeszyt 4 (34) 2014
Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś
MACROECONOMIC CONDITIONS OF BANKRUPTCY OF ENTERPRISES IN POLAND
Makroekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce
Zeszyt 4 (34) 2014
Sylwia Chudy
DEVELOPMENT OF COFFEE MARKET AND CHANGES IN COFFEE CONSUMPTION AMONG POLES
Rozwój rynku kawy i zmiany w jej konsumpcji wśród Polaków
Zeszyt 4 (34) 2014
Ewa Cieślik, Agnieszka Siembida, Anna Kościej
ADVENTURE TOURISM IN THE SURVEYED POLISH ADVENTURE TOURISTS’ OPINION – OUTLINE OF THE PROBLEM
Turystyka przygodowa w świetle opinii badanych polskich turystów przygodowych – zarys problemu
Zeszyt 4 (34) 2014
Jan Kazak, Katarzyna Przybyła, Marta Szkaradkiewicz, Katarzyna Sabura
THE TERRITORIAL DIMENSION IN NEW COHESION POLICY ACCORDING TO RURAL AREAS – CASE STUDY OF LOWER SILESIA
Wymiar terytorialny w perspektywie nowej polityki spójności w odniesieniu do obszarów wiejskich – przykład województwa dolnośląskiego
Zeszyt 4 (34) 2014
Maria Klonowska-Matynia, Kamila Radlińska
SPATIAL DIFFERENTIATION OF THE SEASONAL UNEMPLOYMENT. AN EXAMPLE OF COASTAL DISTRICTS OF ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP IN POLAND
Przestrzenne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia. Przykład gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego w Polsce
Zeszyt 4 (34) 2014
Sebastian Kujawiak, Jerzy Bykowski, Robert Mazur, Klaudia Ziemblińska, Jędrzej Nyćkowiak
COST-EFFICIENCY OF RAINWATER COLLECTING SYSTEMS FOR INDIVIDUAL HOUSEHOLD
Warunki efektywności finansowej indywidualnych systemów zagospodarowania wód opadowych
Zeszyt 4 (34) 2014
Jan Pawlak
POLISH FARM MACHINERY MARKET AFTER ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION – PRICES OF MEANS OF AGRICULTURAL MECHANIZATION
Polski rynek maszyn rolniczych po wejściu do Unii Europejskiej – ceny środków mechanizacji rolnictwa
Zeszyt 4 (34) 2014
Piotr Prus, Bartosz Mickiewicz
COMPARATIVE ANALYSIS OF SUPPORT INSTRUMENTS OF CAP IN FRAMES OF LONG-TERM FINANCIAL PERSPECTIVE 2014-2020 IN THE RELATIONSHIP TO CAP 2007-2014
Analiza porównawcza instrumentów wsparcia WPR w ramach Wieloletniej Perspektywy Finansowej 2014-2020 w stosunku do WPR 2007-2013
Zeszyt 4 (34) 2014
Marcin Ratajczak, Jan Wołoszyn
MEASURES TO SOCIETY OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS AN EXAMPLE OF AGRIBUSINESS ENTERPRISES
Działania na rzecz społeczeństwa w zakresie corporate social responsibility na przykładzie przedsiębiorstw agrobiznesu
Zeszyt 4 (34) 2014
Jan Sikora
SOCIAL AND PROFESSIONAL STATUS OF WOMEN IN THE PROCESS OF TRANSFORMATIONS IN RURAL AREAS
Społeczno-zawodowa sytuacja kobiet w procesie przemian obszarów wiejskich w Polsce
Zeszyt 4 (34) 2014
Aldona Standar, Natalia Bartkowiak-Bakun
CHANGES IN THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE IN COMMUNES OF THE WIELKOPOLSKA VOIVODESHIP
Zmiany poziomu rozwoju gminnej infrastruktury technicznej w województwie wielkopolskim
Zeszyt 4 (34) 2014
Aneta Suchoń
PERPETUAL USUFRUCT OF AGRICULTURAL LANDS – SELECTED LEGAL AND FINANCIAL ISSUES
Użytkowanie wieczyste gruntów rolnych – wybrane zagadnienia prawne i finansowe
Zeszyt 4 (34) 2014
Wiktor Szydło
THEORIES AND CONCEPTS OF THE GLOBAL FOOD CRISIS
Teorie i koncepcje globalnego kryzysu żywnościowego
Zeszyt 4 (34) 2014
Hanna Teszbir, Zbigniew Gołaś
REGIONAL DIFFERENCES IN ACTIVITY OF AGRICULTURAL PRODUCERS IN APPLYING FOR DIRECT PAYMENTS
Regionalne zróżnicowanie aktywności producentów rolnych w aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie
Zeszyt 4 (34) 2014
Adam Wąs, Katarzyna Zawalińska, Wolfgang Britz
IMPACT OF “GREENING” THE COMMON AGRICULTURAL POLICY ON SUSTAINABILITY OF EUROPEAN AGRICULTURE: FROM PERSPECTIVE OF THE BALTIC SEA COUNTRIES
Wpływ „zazielenienia” Wspólnej Polityki Rolnej na zrównoważenie europejskiego rolnictwa: z perspektywy krajów bałtyckich
Zeszyt 4 (34) 2014
Tomasz Wojewodzic
PRODUCTION AND ECONOMIC DISAGRARIZATION OF FARMS IN POLAND – ATTEMPT AT MEASURING THE PHENOMENON
Dezagraryzacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce – próba pomiaru zjawiska
Zeszyt 4 (34) 2014
Krzysztof Wołodkiewicz
THE TEACHER AND STUDENTS IN TERMS OF THE INTERACTION APPROACH
Nauczyciel i studenci w ujęciu interakcyjnym
Zeszyt 4 (34) 2014
Katarzyna Zajda
POLITICAL PARTICIPATION OF RURAL FEMALE LEADERS INVOLVED IN THE WORK OF LOCAL ACTION GROUPS
Partycypacja polityczna liderek wiejskich zaangażowanych w prace Lokalnych Grup Działania
Zeszyt 4 (34) 2014
Dagmara K. Zuzek, Bartosz A. Mickiewicz
DETERMINANTS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF SMALL AND MEDIUM--SIZE ENTERPRISES IN POLAND (IN MAŁOPOLSKA VOIVODESHIP)
Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego

Znaleziono 21 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).