Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Dagmara K. Zuzek, Bartosz A. Mickiewicz

Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego

DETERMINANTS OF INNOVATIVE ACTIVITY OF SMALL AND MEDIUM--SIZE ENTERPRISES IN POLAND (IN MAŁOPOLSKA VOIVODESHIP)

Abstract:

Innovation is a factor which significantly determines the socio-economic development in Poland. Verification of the effectiveness of the planned creator’s innovation follows via introduction and diffusion of innovation. The ability of the acquisition, and creation of innovation is a key factor in the development of companies. The aim of these considerations is to identify the factors of innovation in the context of enterprises development.

Streszczenie w języku polskim:

Innowacja jest czynnikiem, który w istotny sposób determinuje rozwój społeczno-gospodarczy Polski. Weryfikacja skuteczności realizacji zamierzeń kreatora innowacyjności następuje poprzez proces wdrażania i dyfuzji innowacji. Zdolność pozyskiwania, kreowania innowacji jest kluczowym czynnikiem rozwoju przedsiębiorstw. Celem prowadzonych rozważań jest określenie czynników innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście ich rozwoju.

Słowa kluczowe: sector of small and medium-sized enterprises, innovation, enterprise

Słowa kluczowe w języku polskim: sektor małych i średnich przedsiębiorstw, innowacyjność, przedsiębiorstwo

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_21_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Zuzek, Dagmara K., and Bartosz A. Mickiewicz. "Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 245-254.
APA Dagmara K. Zuzek, Bartosz A. Mickiewicz (2014). Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 245-254
ISO 690 ZUZEK, Dagmara K., MICKIEWICZ, Bartosz A.. Działalność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce na przykładzie województwa małopolskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 245-254.
Adres do korespondencji:
dr inż. Dagmara K. Zuzek, Zakład Ekonomii i Polityki Gospodarczej, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Email do korespondencji:
d.zuzek@gmail.com