Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Katarzyna Zajda

Partycypacja polityczna liderek wiejskich zaangażowanych w prace Lokalnych Grup Działania

POLITICAL PARTICIPATION OF RURAL FEMALE LEADERS INVOLVED IN THE WORK OF LOCAL ACTION GROUPS

Abstract:

The subject of the article is political participation of rural female leaders involved in the work of local action groups. Previous analyses (disregarding the sex category) proved that the members of those organisations are politically active, but did not show whether women involved in their work were active (and if so, to what extent) – especially in the context of the low level of political participation of women living in villages. The aim was to provide the answer to the question whether the political activity of female members of local action groups can influence the form of local political relations. The article presents the results of sociological research involving a direct survey in Wielkopolskie and Podkarpackie voivodeships carried out in 2012 on the sample of 125 female members of local action groups. The majority of them displayed an average level of political participation. What distinguished the respondents against the background of women living in the country was their critical attitude to the local authorities. Many of them declared the will to stand for the next self-governmental election, among others to change the commune management.

Streszczenie w języku polskim:

Przedmiotem rozważań w niniejszym artykule jest partycypacja polityczna liderek wiejskich zaangażowanych w prace lokalnych grup działania. Dotychczasowe analizy (nie uwzględniające kategorii płci) dowodziły, iż członkowie tych organizacji są aktywni politycznie, jednak nie wskazywały, czy aktywne (i w jakim stopniu) są kobiety zaangażowane w ich prace – zwłaszcza w kontekście niskiego poziomu partycypacji politycznej kobiet zamieszkujących wieś. Dążono do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy aktywność polityczna członkiń lokalnych grup działania może wpłynąć na kształt lokalnych stosunków politycznych. Zaprezentowano wyniki badań socjologicznych przeprowadzonych za pomocą ankiety rozdawanej w województwie wielkopolskim i podkarpackim w 2012 roku na próbie 125 członkiń lokalnych grup działania. Większość z nich charakteryzowała się średnim poziomem partycypacji politycznej. Respondentki wyróżniały się na tle kobiet zamieszkujących wieś swoją krytyczną postawą wobec lokalnych władz. Wiele z nich deklarowało chęć kandydowania w następnych wyborach samorządowych, chcąc m.in. dokonywać zmian w zarządzaniu gminą.

Słowa kluczowe: rural women, rural female leaders, political participation, local action groups from Wielko-polskie and Podkarpackie voivodeships

Słowa kluczowe w języku polskim: kobiety wiejskie, liderki wiejskie, partycypacja polityczna, wielkopolskie i podkarpackie lo-kalne grupy działania

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_20.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_20_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Zajda, Katarzyna. "POLITICAL PARTICIPATION OF RURAL FEMALE LEADERS INVOLVED IN THE WORK OF LOCAL ACTION GROUPS." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 233-244.
APA Katarzyna Zajda (2014). POLITICAL PARTICIPATION OF RURAL FEMALE LEADERS INVOLVED IN THE WORK OF LOCAL ACTION GROUPS. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 233-244
ISO 690 ZAJDA, Katarzyna. POLITICAL PARTICIPATION OF RURAL FEMALE LEADERS INVOLVED IN THE WORK OF LOCAL ACTION GROUPS. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 233-244.
Adres do korespondencji:
dr Katarzyna Zajda, Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź, Poland
Email do korespondencji:
k.zajda@wp.pl