Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Tomasz Wojewodzic

Dezagraryzacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce – próba pomiaru zjawiska

PRODUCTION AND ECONOMIC DISAGRARIZATION OF FARMS IN POLAND – ATTEMPT AT MEASURING THE PHENOMENON

Abstract:

To implement an efficient policy of the development of rural areas it is necessary to measure and evaluate processes occurring on farms. The paper is an attempt at evaluating the advancement (intensity) of the disagrarization process from a production and economic perspective at a sub-regional (local) level. Constructing a synthetic disagrarization rate, three variables were employed explaining: a percentage rate of households with an owner of a farm that do not earn income from agricultural activities, the share of land being in a poor agricultural condition in the area of arable land on farms and the livestock stocking density. Calculations made confirmed greater advancement of the phenomenon of disagrarization on the areas characterized by fragmented agrarian structure. The following sub-regions are characterised by the highest intensity of production and economic disagrarization: the Częstochowa, Sosnowiec, Kielce, Oświęcim, Bielsko--Biała and Rzeszów sub-regions.

Streszczenie w języku polskim:

Do prowadzenia skutecznej polityki rozwoju obszarów wiejskich niezbędne są pomiar i ocena procesów zachodzących w gospodarstwach rolnych. W opracowaniu przedstawiono próbę oceny zaawansowania (natężenia) procesu dezagraryzacji w ujęciu produkcyjno-ekonomicznym na poziomie subregionalnym (lokalnym). W konstrukcji syntetycznego wskaźnika dezagraryzacji wykorzystano trzy zmienne objaśniające: odsetek gospodarstw domowych z właścicielem gospodarstwa rolnego, które nie czerpią dochodów z działalności rolniczej, udział gruntów w złej kulturze rolnej w powierzchni użytków rolnych w gospodarstwach oraz obsadę zwierząt. Przeprowadzone obliczenia potwierdziły większe zaawansowanie zjawiska dezagraryzacji na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej. Do jednostek o największym natężeniu dezagraryzacji produkcyjno--ekonomicznej należą podregiony: częstochowski, sosnowiecki, kielecki, oświęcimski, bielski oraz rzeszowski.

Słowa kluczowe: disagrarization, agrarian structure, farm, agricultural activity

Słowa kluczowe w języku polskim: dezagraryzacja, struktura agrarna, gospodarstwo rolne, działalność rolnicza

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_18_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Wojewodzic, Tomasz. "Dezagraryzacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce – próba pomiaru zjawiska." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 213-223.
APA Tomasz Wojewodzic (2014). Dezagraryzacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce – próba pomiaru zjawiska. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 213-223
ISO 690 WOJEWODZIC, Tomasz. Dezagraryzacja produkcyjno-ekonomiczna gospodarstw rolnych w Polsce – próba pomiaru zjawiska. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 213-223.
Adres do korespondencji:
dr inż. Tomasz Wojewodzic, Instytut Ekonomiczno-Społeczny, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków, Poland
Email do korespondencji:
rrtwojew@cyf-kr.edu.pl