Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Adam Wąs, Katarzyna Zawalińska, Wolfgang Britz

Wpływ „zazielenienia” Wspólnej Polityki Rolnej na zrównoważenie europejskiego rolnictwa: z perspektywy krajów bałtyckich

IMPACT OF “GREENING” THE COMMON AGRICULTURAL POLICY ON SUSTAINABILITY OF EUROPEAN AGRICULTURE: FROM PERSPECTIVE OF THE BALTIC SEA COUNTRIES

Abstract:

This paper examines the potential impact of the EU Common Agricultural Policy (CAP) decision – for the budget perspective 2014-2020 – known as ‘greening of the CAP’ which aims to improve the environmental performance of agriculture and hence, its sustainability. The reform established environmental measures that European farmers need to introduce in order to receive direct payments under the CAP. Using the well-established CAPRI model with its new extension by regional Computable General Equilibrium models, the economic and environmental consequences of the reform on agriculture are estimated. The calculations are carried out for the countries which signed so called Baltic Sea Action Plan (BSAP) – an ambitious programme to restore the good ecological status of the Baltic marine environment by 2021. The results are presented in form of agricultural, economic and environmental effects of the reform against a baseline scenario for 2020 in the analysed countries. They indicate that “grening” causes a decline in the area of the main crops, increase crop prices and slightly intensified production on the remaining areas. Farm income would increase, but due to the low intensity of agriculture in the Baltic countries this increase would be rather limited.

Streszczenie w języku polskim:

Artykuł analizuje potencjalny wpływ reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej wprowadzonej w perspektywie budżetowej 2014-2020 w wybranym aspekcie noszącym nazwę „zazielenienie WPR”. Jego celem jest poprawa oddziaływania rolnictwa na środowisko i jednocześnie zapewnienie jemu zrównoważonego rozwoju. Reforma wprowadza nowe wymogi pro-środowiskowe, które europejscy rolnicy muszą spełniać, aby otrzymywać płatności bezpośrednie w ramach I filara WPR. Posługując się znanym modelem CAPRI wraz z jego nowym rozszerzeniem o regionalne modele równowagi ogólnej, zostały policzone potencjalne konsekwencje ekonomiczne i środowiskowe tejże reformy dla rolnictwa. Obliczenia zostały przeprowadzane dla wybranych krajów, które podpisały tzw. Bałtycki Plan Działania Komisji Helsińskiej (BSAP), tj. ambitny program mający na celu przywrócenie dobrego stanu środowiska morskiego Bałtyku do 2021 roku. Przeprowadzona analiza kontrfaktualna dotyczyła potencjalnego wpływu tej reformy dla rolnictwa w aspekcie ekonomicznym i środowiskowym w porównaniu ze scenariuszem bazowym do 2020 roku. Wyniki wskazują na to, że „zazielenienie” spowoduje spadek powierzchni głównych upraw, wzrost ich cen oraz nieznaczną intensyfikację produkcji na pozostałych obszarach. Dochody będą rosnąć, ale z powodu niskiej intensywności rolnictwa w krajach bałtyckich wzrost ten będzie raczej ograniczony.

Słowa kluczowe: greening; sustainability of agriculture, Common Agricultural Policy reform, CAPRI model, Baltic Sea and agriculture

Słowa kluczowe w języku polskim: „zazielenienie”, zrównoważone rolnictwo, reforma wspólnej polityki rolnej, model CAPRI, rolnictwo krajów bałtyckich

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_17.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Wąs, Adam, et al. "IMPACT OF “GREENING” THE COMMON AGRICULTURAL POLICY ON SUSTAINABILITY OF EUROPEAN AGRICULTURE: FROM PERSPECTIVE OF THE BALTIC SEA COUNTRIES." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 191-212.
APA Adam Wąs, Katarzyna Zawalińska, Wolfgang Britz (2014). IMPACT OF “GREENING” THE COMMON AGRICULTURAL POLICY ON SUSTAINABILITY OF EUROPEAN AGRICULTURE: FROM PERSPECTIVE OF THE BALTIC SEA COUNTRIES. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 191-212
ISO 690 WąS, Adam, ZAWALIńSKA, Katarzyna, BRITZ, Wolfgang. IMPACT OF “GREENING” THE COMMON AGRICULTURAL POLICY ON SUSTAINABILITY OF EUROPEAN AGRICULTURE: FROM PERSPECTIVE OF THE BALTIC SEA COUNTRIES. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 191-212.
Adres do korespondencji:
dr Adam Wąs, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
adam_was@sggw.pl