Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Hanna Teszbir, Zbigniew Gołaś

Regionalne zróżnicowanie aktywności producentów rolnych w aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie

REGIONAL DIFFERENCES IN ACTIVITY OF AGRICULTURAL PRODUCERS IN APPLYING FOR DIRECT PAYMENTS

Abstract:

The article presents an analysis of regional differentiation activity of agricultural producers in applying for direct payments. In the national context, reference was made to the number of applications registered from 2004 to 2013, and also set out the reasons for the quantitative changes observed over the period. It was found that each year the number of applications registered by the ARiMR, at national and regional level decreases, and the main reason are structural changes. It was also noted that the pace and rate of change in the number of registered applications are similar for the country and individual regions. When analysing the activity of entities in applying for area payments large differences were found between areas that are the result of the development of agro-economic and social of particular parts of the country.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule przedstawiono analizę regionalnego zróżnicowania aktywności producentów rolnych w aplikowaniu o płatności bezpośrednie. W ujęciu krajowym odniesiono się do liczebności wniosków zarejestrowanych w okresie od 2004 do 2013 roku, a także określono przyczyny liczby ich zmian zaobserwowanych w analizowanym okresie. Stwierdzono, że z roku na rok liczba wniosków zarejestrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarówno w ujęciu krajowym, jak i regionalnym zmniejsza się, a główną tego przyczyną są zmiany strukturalne. Zauważono również, że tempo i dynamika zmian w liczbie zarejestrowanych wniosków są podobne zarówno dla kraju jak i poszczególnych regionów. W przypadku analizowania aktywności podmiotów przy aplikowaniu o płatności obszarowe stwierdzono występowanie dużych różnic między poszczególnymi województwami, które są wynikiem zarówno rozwoju agro-ekono­micznego, jak i społecznego danych części kraju.

Słowa kluczowe: direct payments, payments in Poland, regional analysis, agriculture

Słowa kluczowe w języku polskim: dopłaty bezpośrednie, producenci rolni, analiza regionalna, rolnictwo, Polska

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_16_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Teszbir, Hanna, and Zbigniew Gołaś. "Regionalne zróżnicowanie aktywności producentów rolnych w aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 181-189.
APA Hanna Teszbir, Zbigniew Gołaś (2014). Regionalne zróżnicowanie aktywności producentów rolnych w aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 181-189
ISO 690 TESZBIR, Hanna, GOłAś, Zbigniew. Regionalne zróżnicowanie aktywności producentów rolnych w aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 181-189.
Adres do korespondencji:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
zbyszekg@up.poznan.pl