Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Wiktor Szydło

Teorie i koncepcje globalnego kryzysu żywnościowego

THEORIES AND CONCEPTS OF THE GLOBAL FOOD CRISIS

Abstract:

The theories of the global food crisis can be broken down into orthodox and heterodox. The former consists of demand and supply theories and the latter include financial and institutional concepts. The paper shows benefits of enriching the analysis with unorthodox concepts.

Streszczenie w języku polskim:

Artykuł stanowi próbę systematyzacji teorii/hipotez opisujących źródła kryzysu na globalnym rynku żywnościowym w pierwszej dekadzie XXI wieku (global food crisis). W pracy skoncentrowano się na omówieniu wybranych hipotez ortodoksyjnych i heterodoksyjnych. Wstępna analiza wskazuje na korzyści wynikające ze wzbogacenia teorii głównego nurtu o alternatywne koncepcje powstania kryzysu żywnościowego.

Słowa kluczowe: food crisis, orthodox theories, heterodox theories

Słowa kluczowe w języku polskim: kryzys żywnościowy, teorie ortodoksyjne, teorie heterodoksyjne

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_15_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Szydło, Wiktor. "Teorie i koncepcje globalnego kryzysu żywnościowego." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 173-180.
APA Wiktor Szydło (2014). Teorie i koncepcje globalnego kryzysu żywnościowego. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 173-180
ISO 690 SZYDłO, Wiktor. Teorie i koncepcje globalnego kryzysu żywnościowego. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 173-180.
Adres do korespondencji:
dr Wiktor Szydło, Katedra Ekonomii i Badań nad Rozwojem, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
wiktor.szydlo@ue.wroc.pl