Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Aneta Suchoń

Użytkowanie wieczyste gruntów rolnych – wybrane zagadnienia prawne i finansowe

PERPETUAL USUFRUCT OF AGRICULTURAL LANDS – SELECTED LEGAL AND FINANCIAL ISSUES

Abstract:

The article makes an attempt to determine whether the legal regulations provide a perpetual lessee with, first of all, stable conditions to hold agricultural lands and to run a business activity on these lands and, second of all, whether the regulations make it easier for perpetual lessees to acquire the right to own the lands they possess. The first part of the article concentrates on the legal nature of perpetual usufruct as well as the rights and financial obligations of a perpetual lessee. Then, the paper focuses on the transformation of perpetual usufruct into the right of ownership and the expiry of perpetual usufruct. Next, the article analyses the issue of a perpetual lessee as an agricultural producer. At the end, the Author states that perpetual lessee possesses a wide range of rights and can freely run an agricultural activity on agricultural lands. The legislator has acknowledged perpetual usufruct, along with the most popular forms of holding lands such as ownership and lease, to be a stable element of rural relations. Thus, a perpetual lessee can be granted the European funds, agricultural tax reliefs and insurance in KRUS.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu była próba ustalenia, czy regulacje prawne zapewniają użytkownikom wieczystym stabilne warunki władania gruntami rolnymi oraz prowadzenia na nich działalności rolniczej, a także, czy ułatwiają tym podmiotom nabycie własności posiadanych gruntów. W pierwszej kolejności rozważania skupiały się na charakterze prawnym użytkowania wieczystego oraz uprawnieniach i obowiązkach finansowych użytkownika wieczystego. Następnie podjęto tematykę przekształcania użytkowania wieczystego we własność oraz wygaśnięcia użytkowania wieczystego. Kolejna część artykułu odnosiła się do zagadnienia użytkownik wieczysty jako producent rolny. W podsumowaniu stwierdzono, że rozważania wykazały, iż użytkownik wieczysty ma szeroki zakres uprawnień i może on swobodnie prowadzić działalność rolniczą na gruntach rolnych. Ustawodawca uznał bowiem, że użytkowanie wieczyste, obok najpopularniejszych form władania gruntami rolnymi, jak własność i dzierżawa, wpisało się trwale w stosunki wiejskie i dlatego użytkownik wieczysty może korzystać ze środków unijnych, ulg w podatku rolnym czy ubezpieczenia w KRUS.

Słowa kluczowe: perpetual usufruct, agricultural lands, agricultural activity, EU funds

Słowa kluczowe w języku polskim: użytkowanie wieczyste, grunty rolne, działalność rolnicza, płatności unijne

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_14.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_14_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Suchoń, Aneta. "PERPETUAL USUFRUCT OF AGRICULTURAL LANDS – SELECTED LEGAL AND FINANCIAL ISSUES." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 159-171.
APA Aneta Suchoń (2014). PERPETUAL USUFRUCT OF AGRICULTURAL LANDS – SELECTED LEGAL AND FINANCIAL ISSUES. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 159-171
ISO 690 SUCHOń, Aneta. PERPETUAL USUFRUCT OF AGRICULTURAL LANDS – SELECTED LEGAL AND FINANCIAL ISSUES. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 159-171.
Adres do korespondencji:
dr Aneta Suchoń, Katedra Prawa Rolnego, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 50, 61-809 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
suchon@amu.edu.pl