Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Aldona Standar, Natalia Bartkowiak-Bakun

Zmiany poziomu rozwoju gminnej infrastruktury technicznej w województwie wielkopolskim

CHANGES IN THE LEVEL OF DEVELOPMENT OF TECHNICAL INFRASTRUCTURE IN COMMUNES OF THE WIELKOPOLSKA VOIVODESHIP

Abstract:

The article presents changes in the level of development of technical infrastructure communes of the Wielkopolska voivodeship in 2012 compared to 2004. The study analysed the level of the phenomenon one of the taxonomic methods-synthetic measure of development Hellwig was used, and to compare both classifications table mullioned and calculated statistic c2 was used. It was concluded that, there had been major changes to the equipment in the individual elements of the technical infrastructure between 2004 and 2012. All types of infrastructure were reduced and the diversification observed, particularly large for sewage system, water supply system to a smaller extent, which in turn, however, still has a high density dispersion.

Streszczenie w języku polskim:

W opracowaniu przedstawiono zmiany w zakresie poziomu rozwoju gminnej infrastruktury technicznej w województwie wielkopolskim w 2012 roku w relacji do 2004 roku. W badaniu poziomu analizowanego zjawiska posłużono się jedną z taksonomicznych metod – syntetycznym miernikiem rozwoju Hellwiga, a do porównania klasyfikacji w 2004 i 2012 roku posłużyła tablica wielodzielna i obliczona statystyka c2.

Słowa kluczowe: communes, technical infrastructure, synthetic measure of level of technical infrastructure, Wielkopolska region

Słowa kluczowe w języku polskim: W opracowaniu przedstawiono zmiany w zakresie poziomu rozwoju gminnej infrastruktury technicznej w województwie wielkopolskim w 2012 roku w relacji do 2004 roku. W bada-niu poziomu analizowanego zjawiska posłużono się jedną z taksonomicznych metod –

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_13_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Standar, Aldona, and Natalia Bartkowiak-Bakun. "Zmiany poziomu rozwoju gminnej infrastruktury technicznej w województwie wielkopolskim." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 147-157.
APA Aldona Standar, Natalia Bartkowiak-Bakun (2014). Zmiany poziomu rozwoju gminnej infrastruktury technicznej w województwie wielkopolskim. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 147-157
ISO 690 STANDAR, Aldona, BARTKOWIAK-BAKUN, Natalia. Zmiany poziomu rozwoju gminnej infrastruktury technicznej w województwie wielkopolskim. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 147-157.
Adres do korespondencji:
dr Aldona Standar, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
standar@up.poznan.