Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Jan Sikora

Społeczno-zawodowa sytuacja kobiet w procesie przemian obszarów wiejskich w Polsce

SOCIAL AND PROFESSIONAL STATUS OF WOMEN IN THE PROCESS OF TRANSFORMATIONS IN RURAL AREAS

Abstract:

The paper presents a characterisation of socio-professional status and socio-political activity of women in rural areas in Poland. Traditional, stereotypical approach was compared to the contemporary perception of the social roles performed by women in the countryside, and the results of recent empirical studies concerning the problems discussed were presented. The causes of the lack of socio-professional and political activity were discussed. The opportunities for the support that helps improve social activity of women from rural areas were also presented. The analysis carried out in the study revealed that the status of women in contemporary rural areas is close to traditional stereotypes used in this social category. The need for inclusion of the analysis of socio-professional situation of women in socio-economic strategies of development of rural areas was emphasized. The basis for writing the paper was analysis of the related literature and the results obtained in a national-level empirical research.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule przedstawiono charakterystykę aktywności społeczno-zawodowej i społeczno-organizacyjnej kobiet wiejskich w Polsce. Uwzględniono tradycyjny, stereotypowy i współczesny obraz wykonywania ról społecznych przez kobiety na wsi. Wskazano również na przyczyny braku aktywności społeczno-zawodowej i organizacyjnej oraz możliwości wsparcia pozwalającego zwiększyć aktywność społeczną kobiet wiejskich. Na podstawie przeprowadzonej analizy wyników badań stwierdzono, że sytuacja kobiet na współczesnej wsi bliska jest tradycyjnemu wizerunkowi tej kategorii społecznej. Zwrócono zatem uwagę na potrzebę szerszego uwzględniania sytuacji społeczno-zawo­dowej kobiet w strategiach społeczno-gospodarczych rozwoju gmin wiejskich. Podstawą napisania artykułu była analiza literatury przedmiotu oraz wyników ogólnopolskich badań empirycznych.

Słowa kluczowe: women, countryside, traditional roles, contemporary roles, barriers, support

Słowa kluczowe w języku polskim: kobieta, wieś, role tradycyjne, bariery

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_12_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Sikora, Jan. "Społeczno-zawodowa sytuacja kobiet w procesie przemian obszarów wiejskich w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 137-145.
APA Jan Sikora (2014). Społeczno-zawodowa sytuacja kobiet w procesie przemian obszarów wiejskich w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 137-145
ISO 690 SIKORA, Jan. Społeczno-zawodowa sytuacja kobiet w procesie przemian obszarów wiejskich w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 137-145.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Jan Sikora, Katedra Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
sikorajan@interia.pl