Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Piotr Prus, Bartosz Mickiewicz

Analiza porównawcza instrumentów wsparcia WPR w ramach Wieloletniej Perspektywy Finansowej 2014-2020 w stosunku do WPR 2007-2013

COMPARATIVE ANALYSIS OF SUPPORT INSTRUMENTS OF CAP IN FRAMES OF LONG-TERM FINANCIAL PERSPECTIVE 2014-2020 IN THE RELATIONSHIP TO CAP 2007-2014

Abstract:

In the paper attention is put to comparison of financial support between 2007-2013 and 2014-2020. The analysis was made between two pillars of Common Agricultural Policy (CAP) and among Member States. The research shows that in I pillar, concerning mainly direct payments, there was noticed an increase of sources for new Member States (NUE-13) in comparison to EU-15. Analysing the amount of support in II pillar of CAP, concerning development of rural areas, reverse occurrence was noticed. In 2007- -2013 payments in I pillar were 286.5 bln euro and in the next financial perspective they increased to 294.4 bln euro (2.7%). On the other hand the budget of II pillar of CAP was increased from 88.3 bln euro to 95.3 bln euro (7.9%).

Streszczenie w języku polskim:

W opracowaniu skoncentrowano uwagę na porównaniu poziomu wsparcia finansowego między latami 2007-2013 a 2014-2020. Analizę przeprowadzono między dwoma filarami Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) oraz między państwami członkowskimi. Z badań wynika, że w ramach I filara WPR, dotyczącego głównie dopłat bezpośrednich, wzrosły nieco środki przewidziane dla nowych państw członkowskich (NUE-13) w stosunku do krajów UE-15. Przy analizie kwot wparcia w ramach II filaru WPR, obejmującego rozwój obszarów wiejskich, stwierdzono odwrotne zjawisko. W okresie lat 2007-2013 płatności w ramach I filaru stanowiły 286,5 mld euro i w kolejnej perspektywie finansowej wzrosły do 294,4 mld euro (2,7%). Z kolei budżet II filaru WPR wzrósł z 88,3 mld euro do 95,3 mld euro (7,9%).

Słowa kluczowe: Common Agricultural Policy, direct payments, rural development, union support

Słowa kluczowe w języku polskim: Wspólna Polityka Rolna, dopłaty bezpośrednie, rozwój obszarów wiejskich, wsparcie unij-ne

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_10_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Prus, Piotr, and Bartosz Mickiewicz. "Analiza porównawcza instrumentów wsparcia WPR w ramach Wieloletniej Perspektywy Finansowej 2014-2020 w stosunku do WPR 2007-2013." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 111-125.
APA Piotr Prus, Bartosz Mickiewicz (2014). Analiza porównawcza instrumentów wsparcia WPR w ramach Wieloletniej Perspektywy Finansowej 2014-2020 w stosunku do WPR 2007-2013. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 111-125
ISO 690 PRUS, Piotr, MICKIEWICZ, Bartosz. Analiza porównawcza instrumentów wsparcia WPR w ramach Wieloletniej Perspektywy Finansowej 2014-2020 w stosunku do WPR 2007-2013. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 111-125.
Adres do korespondencji:
dr Piotr Prus, Katedra Agrotechnologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, ul. ks. A. Kordeckiego 20, bud. C, 85-225 Bydgoszcz, Poland
Email do korespondencji:
skinder@utp.edu.pl