Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Maria Klonowska-Matynia, Kamila Radlińska

Przestrzenne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia. Przykład gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego w Polsce

SPATIAL DIFFERENTIATION OF THE SEASONAL UNEMPLOYMENT. AN EXAMPLE OF COASTAL DISTRICTS OF ZACHODNIOPOMORSKIE VOIVODESHIP IN POLAND

Abstract:

The main aim of this article is to analyse and asses spatial diversity and seasonality of unemployment rate on labour market in selected seaside districts (rural, urban and rural-urban) in the Zachodniopomorskie voivodeship in Poland. The following thesis was formulated: the location of the examined districts in the coastal zone determines their nature tourism and similar behaviour in the observed seasonal unemployment changes. Seasonal changes of the monthly unemployment rate were studied in the period 2001--2012. Data from the Central Statistical Office, Regional Data Bank and the Regional Labour Office in Szczecin were used in research process. The results confirm the authors’ assumptions about a relatively high sensitivity of the surveyed markets to seasonal changes, which is determined by the tourist nature of the area of the surveyed districts. There is no reason to assess that all the coastal districts react in a similar way. It has been observed that rural markets are more sensitive to seasonal unemployment changes in relation to the urban markets.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu jest analiza i ocena przestrzennego zróżnicowania sezonowych wahań bezrobocia na rynkach pracy w nadmorskich gminach wiejskich, wiejsko-miejskich i miejskich województwa zachodniopomorskiego. Przyjęto hipotezę, że położenie badanych gmin w pasie nadmorskim determinuje ich turystyczny charakter, oraz że obserwowane lokalne rynki pracy wykazują podobne wahania sezonowości bezrobocia. Przedmiotem badań były zmiany sezonowości miesięcznego natężenia bezrobocia w latach 2001-2012. Do badania wykorzystano dane pochodzące głównie z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie oraz Głównego Urzędu Statystycznego, Banku Danych Regionalnych. Otrzymane wyniki badań wskazują na stosunkowo duże przestrzenne zróżnicowanie natężenia bezrobocia w badanych gminach. Brak jednak podstaw, by przyjąć za słuszne, iż wszystkie gminy nadmorskie reagują podobnie na wahania sezonowe. Zaobserwowano wyraźną większą wrażliwość rynków wiejskich na zmiany sezonowe względem rynków miejskich.

Słowa kluczowe: seasonality, unemployment, coastal gminas, spatial differentiation

Słowa kluczowe w języku polskim: sezonowość, bezrobocie, gminy nadmorskie, zróżnicowanie przestrzenne

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_7_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Klonowska-Matynia, Maria, and Kamila Radlińska. "Przestrzenne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia. Przykład gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 79-90.
APA Maria Klonowska-Matynia, Kamila Radlińska (2014). Przestrzenne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia. Przykład gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 79-90
ISO 690 KLONOWSKA-MATYNIA, Maria, RADLIńSKA, Kamila. Przestrzenne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia. Przykład gmin nadmorskich województwa zachodniopomorskiego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 79-90.
Adres do korespondencji:
dr Maria Klonowska-Matynia, Katedra Nauk Ekonomicznych, Politechnika Koszalińska, ul. Kwiatkowskiego 6E, 75-343 Koszalin, Poland
Email do korespondencji:
maria.klonowska-matynia@tu.koszalin.pl