Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Jan Kazak, Katarzyna Przybyła, Marta Szkaradkiewicz, Katarzyna Sabura

Wymiar terytorialny w perspektywie nowej polityki spójności w odniesieniu do obszarów wiejskich – przykład województwa dolnośląskiego

THE TERRITORIAL DIMENSION IN NEW COHESION POLICY ACCORDING TO RURAL AREAS – CASE STUDY OF LOWER SILESIA

Abstract:

Summary and evaluation of implemented, in the last financial perspective of EU, policies should be the basis for development of new directions and principles of European spending. This article presents an issue of implementation of the territorial dimension in cohesion policy. The spatial concentration of resources allocated to rural development under the Regional Operational Programme for the Lower Silesia 2007-2013 was analysed. Furthermore, the documents’ analysis to determine development opportunities for these areas in the new financial perspective were undertaken. The research shows inadequate recognition of the territorial dimension in the current implementation of EU policies. However, the results highlights the possibility of using a new instrument, which are Integrated Territorial Investments, in order to strengthen the geographical factors in the allocation of support.

Streszczenie w języku polskim:

Ewaluacja wdrażanych w ostatniej perspektywie finansowej polityk UE powinna być podstawą kształtowania nowych kierunków i zasad wydatkowania funduszy europejskich w celu poprawy skuteczności ich wdrażania. W artykule podjęto problematykę implementacji wymiaru terytorialnego w ramach polityki spójności. Przeanalizowano przestrzenną koncentrację środków przeznaczonych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego (RPO WD) na lata 2007-2013. Następnie dokonano analizy dokumentów w celu określenia szans rozwojowych dla tych obszarów w nowej perspektywie finansowej (2014-2020). Badania wskazują na niedostateczne ujęcie wymiaru terytorialnego w dotychczasowej realizacji polityki UE. Stwierdzono przy tym możliwość nie tylko prawną, lecz także wynikającą z gotowości instytucjonalnej, do wykorzystania nowego instrumentu, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne, w celu wzmocnienia czynników geograficznych w przydzielaniu wsparcia.

Słowa kluczowe: UE funds, territorial dimension, Integrated Territorial Investments

Słowa kluczowe w języku polskim: fundusze unijne, wymiar terytorialny, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_6_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kazak, Jan, et al. "Wymiar terytorialny w perspektywie nowej polityki spójności w odniesieniu do obszarów wiejskich – przykład województwa dolnośląskiego." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 69-77.
APA Jan Kazak, Katarzyna Przybyła, Marta Szkaradkiewicz, Katarzyna Sabura (2014). Wymiar terytorialny w perspektywie nowej polityki spójności w odniesieniu do obszarów wiejskich – przykład województwa dolnośląskiego. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 69-77
ISO 690 KAZAK, Jan, et al. Wymiar terytorialny w perspektywie nowej polityki spójności w odniesieniu do obszarów wiejskich – przykład województwa dolnośląskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 69-77.
Adres do korespondencji:
mgr inż. Jan Kazak, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
jan.kazak@up.wroc.pl