Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Ewa Cieślik, Agnieszka Siembida, Anna Kościej

Turystyka przygodowa w świetle opinii badanych polskich turystów przygodowych – zarys problemu

ADVENTURE TOURISM IN THE SURVEYED POLISH ADVENTURE TOURISTS’ OPINION – OUTLINE OF THE PROBLEM

Abstract:

Tourism is a kind of human activity, which has the ability to simultaneously satisfy a wide human needs’ range and develop people’s personality. Adventure tourism term is a type of tourism able to fulfill these types of human needs. The aim of the study was to know the Polish tourists opinion about the adventure tourism in Poland. The study involved 50 people, taking into account their gender, age, education and occupational status. The research tool was a survey questionnaire. The study indicated that it is not a popular form of tourism in Poland. Its proponents, the information about places and facilities derive mainly from the Internet. The most popular forms are trekking, tramping, caves exploration, paintball, windsurfing, bungejumping and rafting. Rather average possibility of practicing the adventure tourism in Poland is associated with multitude barriers, mainly financial investments, lack of free time, as well as fear and general fear of some of its forms.

Streszczenie w języku polskim:

Turystyka stanowi rodzaj aktywności człowieka, która ma zdolność do jednoczesnego zaspokajania szerokiego wachlarza ludzkich potrzeb oraz rozwoju jego osobowości. Turystyka przygodowa (ang. adventure tourism) jest formą turystyki zdolną do zaspokojenia tego typu potrzeb człowieka. Celem badań było zbadanie opinii polskich turystów przygodowych na temat zagadnienia turystyki przygodowej w Polsce. Podstawą analizy były wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród 50 polskich turystów przygodowych zróżnicowanych pod względem płci, wieku, wykształcenia oraz statusu zawodowego. Narzędzie badawcze stanowił autorski kwestionariusz ankiety. Badanie wykazało, iż nie jest to popularna forma turystki w Polsce. Jej zwolennicy informacje na temat możliwości oraz miejsc jej uprawiania czerpią głównie z Internetu. Największym zainteresowaniem cieszą się takie formy, jak: trekking, tramping, badanie jaskiń, paintball, windsurfing, bungejumping oraz rafting. Raczej przeciętna możliwość uprawiania turystki przygodowej w Polsce wiąże się z mnogością barier, w tym głównie nakładami finansowymi, brakiem wolnego czasu, a także strachem i lękiem przed niektórymi jej formami.

Słowa kluczowe: adventure tourism, popularity, facilities (barriers), the quality, tourists’ opinion

Słowa kluczowe w języku polskim: turystyka przygodowa, popularność, możliwości uprawiania (bariery), jakość, opinia tury-stów

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_5_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Cieślik, Ewa, et al. "Turystyka przygodowa w świetle opinii badanych polskich turystów przygodowych – zarys problemu." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 53-67.
APA Ewa Cieślik, Agnieszka Siembida, Anna Kościej (2014). Turystyka przygodowa w świetle opinii badanych polskich turystów przygodowych – zarys problemu. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 53-67
ISO 690 CIEśLIK, Ewa, SIEMBIDA, Agnieszka, KOśCIEJ, Anna. Turystyka przygodowa w świetle opinii badanych polskich turystów przygodowych – zarys problemu. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 53-67.
Adres do korespondencji:
mgr inż. Agnieszka Siembida, Katedra Technologii Gastronomicznej i Konsumpcji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ul. Balicka 122, 30-149 Kraków, Poland
Email do korespondencji:
agnieszka153@op.pl