Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (34) 2014

Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś

Makroekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce

MACROECONOMIC CONDITIONS OF BANKRUPTCY OF ENTERPRISES IN POLAND

Abstract:

The main purpose of this work is to analyse the phenomenon of enterprises’ bankruptcy in Poland in 2004-2013 and attempt to build regression models defining the relationship between the number of bankrupted companies and selected macroeconomic parameters of the national economy. The analysis is based on Coface Poland reports presenting the phenomenon of bankruptcy in Poland of branches, provinces, legal forms of companies and types of bankruptcy proceedings. Studies have shown that the greatest risk of bankruptcy refers to metals production and fabricated metal products enterprises, manufacture of food products and beverages, wholesale trade, construction, micro and small enterprises, enterprises under the age of 10 years and companies from Mazovia region, Silesia and Lower Silesia. The estimated parameters of the regression models showed that the number of bankruptcies in Poland is strongly determined i.a. by the number of registered companies, GDP growth, dynamics of changes in fixed capital formation and changes in foreign exchange rates.

Streszczenie w języku polskim:

Głównym celem pracy jest analiza zjawiska upadłości przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2013 oraz próba budowy modeli regresji określających związki między liczbą upadłych przedsiębiorstw a wybranymi parametrami makroekonomicznymi gospodarki narodowej. Analizę oparto na raportach wywiadowni gospodarczej Coface Poland, prezentujących zjawisko upadłości w Polsce w przekroju branż, województw, form prawnych przedsiębiorstw oraz typów postępowania upadłościowego. Badania wykazały, że największe ryzyko upadłości dotyczy: przedsiębiorstw produkcji metali i metalowych wyrobów gotowych, produkcji artykułów spożywczych i napojów, handlu hurtowego, budownictwa, mikro- i małych przedsiębiorstw, przedsiębiorstw w wieku do 10 lat oraz przedsiębiorstw z województw mazowieckiego, śląskiego i dolnośląskiego. Oszacowane parametry modeli regresji wykazały, że liczba upadłości w Polsce jest silnie determinowana m.in. przez: liczbę zarejestrowanych przedsiębiorstw ogółem, dynamikę PKB, dynamikę zmian nakładów na środki trwałe oraz zmiany kursów walutowych.

Słowa kluczowe: bankruptcy of enterprises, number and structure of bankrupted companies, regression mod-els, Poland

Słowa kluczowe w języku polskim: upadłość przedsiębiorstw, liczba i struktura upadłych przedsiębiorstw, modele regresji, Pol-ska

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom34/zeszyt4/art_3_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Bieniasz, Anna, and Zbigniew Gołaś. "Makroekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 34.4 (2014): 27-40.
APA Anna Bieniasz, Zbigniew Gołaś (2014). Makroekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 34 (4), 27-40
ISO 690 BIENIASZ, Anna, GOłAś, Zbigniew. Makroekonomiczne uwarunkowania upadłości przedsiębiorstw w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 34.4: 27-40.
Adres do korespondencji:
dr Anna Bieniasz, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
bieniasz@up.poznan.pl