Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Agata Żak, Ewa Golisz, Karol Tucki, Piotr Borowski

Perspektywy rozwoju sektora biopaliw w Polsce na tle norm emisji CO2

PERSPECTIVES OF BIOFUEL SECTOR DEVELOPMENT IN POLAND IN COMPARISON TO CO2 EMISSION STANDARDS

Abstract:

Biofuels for transport belong to a sector, which functions in a volatile global environment (macro). Until the end of 2010, European Union had promoted the production and development of vegetable based biofuels for transport as a way to reduce the emission of greenhouse gases (nonobligatory Directive 2003/30/EC, with indicator of replacing 5.75% of all transport fossil fuels with biofuels in 2010, reached in about 80%). Currently, bio-components with high CO2 emission reduction and biofuels produced from inedible plants and raw material waste are being promoted. The Directive 2009/28/EC, which has been in force since 2011, has imposed mandatory obligation on all subjects, who participate in the cycle of biofuels and bioliquid production, to fulfill criteria of sustainable production, including CO2 emission reduction to at least the threshold level (e.g. at least 50% reduction by 2017). In the article, rating method for CO2 reduction in the international law setting have been presented – BIOGRACE 4 calculator and value of CO2 emission reduction in five plants, where biofuels are produced with use of three methods.

Streszczenie w języku polskim:

Biopaliwa transportowe należą do sektora funkcjonującego w zmiennym otoczeniu globalnym (makro). Do końca 2010 roku Unia Europejska promowała produkcję i rozwój roślinnych biopaliw transportowych jako sposobu na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (nieobligatoryjna Dyrektywa 2003/30/EC, ze wskaźnikiem 5,75% udziału energetycznego biokomponentów w 2010 roku, osiągniętym w około 80%). Obecnie promuje się biokomponenty o wysokiej redukcji emisji CO2 i biopaliwa produkowane z roślin niejadalnych i surowców odpadowych. Kolejna Dyrektywa 2009/28/EC, obowiązująca od początku 2011 roku, nałożyła na wszystkie podmioty uczestniczące w cyklu produkcji biopaliw i biopłynów obligatoryjny obowiązek spełnienia kryteriów zrównoważonej produkcji, w tym redukcji emisji CO2 do wartości co najmniej progowych (np. min. 50% redukcji w 2017 roku). W artykule przedstawiono (na tle międzynarodowych uwarunkowań prawnych) metodę oceny redukcji CO2 – kalkulator BIOGRACE 4 i wartość redukcji emisji CO2 w pięciu zakładach produkujących biopaliwa trzema metodami.

Słowa kluczowe: biofuels, CO2 emission reduction, BIOGRACE, SimaPro

Słowa kluczowe w języku polskim: biopaliwa, redukcja emisji CO2, BIOGRACE, SimaPro

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_24.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_24_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Żak, Agata, et al. "PERSPECTIVES OF BIOFUEL SECTOR DEVELOPMENT IN POLAND IN COMPARISON TO CO2 EMISSION STANDARDS." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 299-311.
APA Agata Żak, Ewa Golisz, Karol Tucki, Piotr Borowski (2014). PERSPECTIVES OF BIOFUEL SECTOR DEVELOPMENT IN POLAND IN COMPARISON TO CO2 EMISSION STANDARDS. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 299-311
ISO 690 ŻAK, Agata, et al. PERSPECTIVES OF BIOFUEL SECTOR DEVELOPMENT IN POLAND IN COMPARISON TO CO2 EMISSION STANDARDS. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 299-311.
Adres do korespondencji:
dr Agata Żak, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
agata_zak@sggw.pl