Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

A.B.M. Sharif Uddin, M. Mostafizur Rahman, M. Bashirul Alam, M. Hasanul Kabir Kamaly

Wpływ różnych czynników na dobór technologii produkcji ziemniaków w północno-zachodnim Bangladeszu

FACTORS CONTRIBUTION TO THE ADOPTION OF PRODUCTION TECHNOLOGIES BY POTATO GROWERS IN NORTHWEST BANGLADESH

Abstract:

The present study was undertaken to determine the factors which contribute to the adoption of potato production technologies by the growers. The adoption of potato production technologies by the growers was measured by computing of scores of proper land preparation, cultivation of modern variety, fertilizer dose, fertilizer application method, irrigation, plant protection measures, seed quality, intercultural operations, planting time, seed size and planting space. Data were collected from randomly selected 232 potato growers by using interview schedule in three Upazilla of Rajshahi district in Bangladesh during July 2010 to February 2011. Out of 11 technologies relating to the adoption of potato production, recommended irrigation was at the top of highest ranking by the adoption index and plant spacing was the lowest. Majority (46.55%) of the growers had medium adoption compared to high (29.74%) and low (23.71%) adoption. Pearson correlation test depicted that out of 22 variables, 16 had significant positive relationship with the adoption of potato production technologies. Results of stepwise multiple regression analysis revealed that seven variables namely: innovativeness, potato production knowledge, aspiration, potato problem awareness, group contact, peer relationship and attitude contributed significantly which altogether explained to the extent of 65.30% of the total variation to the adoption of potato production technologies. Path analysis indicated that these variables had both direct and indirect effects to the adoption behaviour. Potato growers who had more innovativeness, better knowledge in connection to potato production, more aspiration, more contact with group members, more peer relation and more favourable attitude were found to better adopt the potato production technologies.

Streszczenie w języku polskim:

Poniżej opisane badania zostały podjęte w celu oznaczenia czynników, które mają wpływ na wybór technologii produkcji ziemniaków. Wybory dokonane przez hodowców zostały zbadane za pomocą przetworzenia danych dotyczących punktowego oszacowania właściwego przygotowania ziemi, uprawy nowej odmiany, zastosowanej dawki nawozu, metody aplikacji nawozu, nawodnienia, środków ochrony roślin, jakości ziarna, technik zmienno-gatunkowych, daty sadzenia, wielkości nasion i odstępów między rzędami. Dane zebrano od 232 losowo wybranych rolników uprawiających ziemniaki. Zrobiono to przy pomocy ankiety przeprowadzonej ustnie w trzech powiatach dystryktu Rajshahi w Bangladeszu w okresie od lipca 2010 do lutego 2011 roku. Spośród 11 technik odnoszących się do uprawy ziemniaków, wskazania na nawadnianie jako najistotniejszą z nich znalazły się na 1. miejscu, podczas gdy odległości między rzędami na ostatnim. Większość plantatorów (46,55%) wykazała się średnim wskaźnikiem zastosowania technik, 29,74% znacznym oraz 23,71% niskim. Na podstawie współczynnika korelacji Pearsona stwierdzono, że spośród 22 zmiennych, 16 wykazało istotne pozytywne związki z zastosowanymi technikami produkcji ziemniaków. Wyniki przeprowadzonej krokowej analizy wielokrotnej regresji wykazały, że siedem zmiennych, tj.: innowacyjność, wiedza na temat produkcji ziemniaków, aspiracje, świadomość problemów występujących w trakcie produkcji, kontakty grupowe, partnerskie oraz postawa, przyczyniło się w znacznym stopniu do takiego wyniku. Łącznie zróżnicowanie osiągnęło 65,30% (całości zróżnicowania technologii). Analiza ścieżkowa wykazała, że te zmienne wpłynęły zarówno pośrednio, jak i bezpośrednio na przyjętą postawę. Hodowcy, którzy odznaczali się znaczną innowacyjnością, lepszą wiedzą tematyczną i wyższymi aspiracjami, częstszymi kontaktami z członkami zespołu, i z partnerami, oraz właściwymi postawami, łatwiej adaptowali techniki produkcji ziemniaków.

Słowa kluczowe: adoption, production technologies, potato, factors contribution

Słowa kluczowe w języku polskim: zastosowanie, techniki produkcji, ziemniaki, wpływ czynników

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_23.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Uddin, A.B.M. Sharif, et al. "FACTORS CONTRIBUTION TO THE ADOPTION OF PRODUCTION TECHNOLOGIES BY POTATO GROWERS IN NORTHWEST BANGLADESH." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 283-297.
APA A.B.M. Sharif Uddin, M. Mostafizur Rahman, M. Bashirul Alam, M. Hasanul Kabir Kamaly (2014). FACTORS CONTRIBUTION TO THE ADOPTION OF PRODUCTION TECHNOLOGIES BY POTATO GROWERS IN NORTHWEST BANGLADESH. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 283-297
ISO 690 UDDIN, A.B.M. Sharif, et al. FACTORS CONTRIBUTION TO THE ADOPTION OF PRODUCTION TECHNOLOGIES BY POTATO GROWERS IN NORTHWEST BANGLADESH. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 283-297.
Adres do korespondencji:
Md. Mostafizur Rahman, Professor, Department of Agronomy and Agricultural Extension, University of Rajshahi, Rajshahi-6205, Bangladesh
Email do korespondencji:
mostafizur2001@yahoo.com