Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Hanna Teszbir, Zbigniew Gołaś

Regionalne zróżnicowanie kwot płatności zrealizowanych w ramach jednolitych płatności obszarowych

REGIONAL DIFFERENCES IN THE AMOUNTS OF SINGLE AREA PAYMENT SCHEME IN AGRICULTURE

Abstract:

The article discusses the causes of regional variation in the direct payments. The publication data has been used from ARiMR, publications which spans the time included the amount of subsidies paid throughout the post-accession period. Both at national and regional level, the total amount of payments increased from year to year, average 10%, which was connected to the principle phasing in. The amount of aid received by individual regions and individual farms varied widely, which had a direct relationship with the agrarian structure and the average total area of farms in these areas. The bigger number of small farms, as well as the smaller average total surface area of a single voivodeship, the lower sum of the payments.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule omówiono przyczyny regionalnego zróżnicowania kwot płatności zrealizowanych w ramach jednolitych płatności obszarowych. Posłużono się danymi ARiMR, które zasięgiem czasowym obejmowały kwoty dopłat wypłacone w całym okresie poakcesyjnym. Stwierdzono, że zarówno w ujęciu krajowym, jak i regionalnym wysokość całkowitej sumy płatności wzrastała z roku na rok, średnio o około 10%, co było odzwierciedleniem wprowadzonego przez UE systemu stopniowego dochodzenia do pełnych stawek płatności bezpośrednich. Wysokość dopłat otrzymanych przez poszczególne województwa oraz poszczególne gospodarstwa była bardzo zróżnicowana, co miało bezpośredni związek ze strukturą agrarną oraz średnią ogólną powierzchnią gospodarstw rolnych tych obszarów. Im więcej drobnych gospodarstw, a także im mniejsza średnia ogólna powierzchnia pojedynczego województwa, tym mniejsza suma wypłaconych środków.

Słowa kluczowe: regional analysis, direct payments, Single Area Payment Scheme, agriculture, Poland

Słowa kluczowe w języku polskim: analiza regionalna, płatności bezpośrednie, jednolita płatność obszarowa, rolnictwo, Polska

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_22_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Teszbir, Hanna, and Zbigniew Gołaś. "Regionalne zróżnicowanie kwot płatności zrealizowanych w ramach jednolitych płatności obszarowych." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 275-281.
APA Hanna Teszbir, Zbigniew Gołaś (2014). Regionalne zróżnicowanie kwot płatności zrealizowanych w ramach jednolitych płatności obszarowych. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 275-281
ISO 690 TESZBIR, Hanna, GOłAś, Zbigniew. Regionalne zróżnicowanie kwot płatności zrealizowanych w ramach jednolitych płatności obszarowych. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 275-281.
Adres do korespondencji:
dr hab. Zbigniew Gołaś, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
zbyszekg@up.poznan.pl