Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Joanna Smoluk-Sikorska, Lidia Jabłońska-Porzuczek,Sławomir Kalinowski

Wybrane zagadnienia potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego

SELECTED ISSUES OF COMPETITIVENESS POTENTIAL OF FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING COMPANIES LOCATED IN THE WIELKOPOLSKIE VOIVODESHIP

Abstract:

The paper discusses results of the research concerning potential and strategy of competitiveness of companies of fruit and vegetable processing industry located in the Wielkopolskie voivodeship. Special attention was paid to the assessment of the companies’ financial situation, their production resources, management system and adopted development strategies. The investigated companies are characterised by strong domestic market position, which is mainly results of the assessment of their financial situation. They asses competitiveness potential very high, particularly human resources and related with them management skills. Furthermore, most of the companies assess the use of strategy of quality control and specialisation strategy as high or very high.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule omówiono wyniki badań ankietowych dotyczących potencjału i strategii konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu przetwórstwa owocowo-warzyw­nego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. Szczególną uwagę zwrócono na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstw, zasobów produkcyjnych, systemu zarządzania oraz przyjętych strategii rozwoju. Na podstawie oceny sytuacji finansowej badanych firm stwierdzono, że charakteryzują się silną pozycją na rynku krajowym. Przedsiębiorstwa bardzo wysoko oceniają potencjał konkurencyjności, a w szczególności zasoby ludzkie i związane z nim umiejętności zarządcze. Ponadto większość przedsiębiorstw wysoko lub bardzo wysoko ocenia wykorzystanie strategii sterowania jakością oraz strategii specjalizacji.

Słowa kluczowe: competitiveness, company development strategy, financial situation, production resources, management system

Słowa kluczowe w języku polskim: konkurencyjność, strategia rozwoju przedsiębiorstwa, sytuacja finansowa, zasoby produk-cyjne, system zarządzania

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_20_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Smoluk-Sikorska, Joanna, et al. "Wybrane zagadnienia potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 253-261.
APA Joanna Smoluk-Sikorska, Lidia Jabłońska-Porzuczek,Sławomir Kalinowski (2014). Wybrane zagadnienia potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 253-261
ISO 690 SMOLUK-SIKORSKA, Joanna, JABłOńSKA-PORZUCZEK, Lidia, KALINOWSKI, Sławomir. Wybrane zagadnienia potencjału konkurencyjności przedsiębiorstw przetwórstwa owocowo-warzywnego zlokalizowanych na terenie województwa wielkopolskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 253-261.
Adres do korespondencji:
dr Joanna Smoluk-Sikorska, Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
smoluk@up.poznan.pl