Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Aldona Skarżyńska

Rachunek kosztów jako metoda wspomagania decyzji w gospodarstwach rolnych w Polsce

COST ACCOUNTING AS A METHOD OF SUPPORTING DECISIONS IN FARMS IN POLAND

Abstract:

Agricultural accounting is the most important information system in farms. The paper presents the degree of utilization of information derived from cost accounting in decision-making in farms. The study was conducted in 2011 through direct interviews with farmers in 475 individual farms located throughout the country. The results indicate that farmers making decisions with the use of information from the cost accounting most often do not use only one cost system. The most common is the full cost accounting (i.e. direct and indirect cost jointly), followed by accounting of direct costs and the accounting of variable and fixed costs. The share of farms using other sources of information was only 1.1%. In two farms, farmers did not use any system of cost accounting.

Streszczenie w języku polskim:

Celem pracy było zbadanie stopnia wykorzystywania informacji z rachunku kosztów w procesie decyzyjnym gospodarstw. Badania przeprowadzono w 2011 roku metodą wywiadu bezpośredniego z rolnikami, w 475 indywidualnych gospodarstwach rolnych położonych na terenie całego kraju. Wyniki wskazują, że rolnicy, podejmując decyzje, wykorzystują informacje z rachunku kosztów, najczęściej więcej niż jednego. Najbardziej rozpowszechniony jest rachunek kosztów pełnych (tzn. bezpośrednich i pośrednich łącznie), na kolejnej pozycji znalazł się rachunek kosztów bezpośrednich, a następnie rachunek kosztów zmiennych i stałych. Udział gospodarstw korzystających z innych źródeł informacji (rachunkowość Polski FADN, poziom cen środków produkcji i cen produktów rolnych) wynosił tylko 1,1%. Natomiast w dwóch gospodarstwach z próby rolnicy nie korzystali z żadnego systemu rachunku kosztów. Jednak w przyszłości prawie w 33% badanych gospodarstwach rolnicy zamierzają zaimplementować ideę rachunku kosztów do procesu decyzyjnego, większość zadeklarowała wdrożenie systemu kosztów bezpośrednich. Rolnicy, podejmując decyzje, korzystają także z innych form wsparcia niektórzy posiadają specjalistyczne oprogramowanie, ale ich udział w próbie nie był duży, zaledwie 1,9%. Świadczy to jednak o zapotrzebowaniu na wiedzę rolników i chęci do jej poszerzania, a jednocześnie stosowania w praktyce.

Słowa kluczowe: use of cost accounting, process of decision-making, farms, management decisions

Słowa kluczowe w języku polskim: wykorzystanie rachunku kosztów, podejmowanie decyzji, gospodarstwo rolne, decyzje za-rządcze

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_19.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_19_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Skarżyńska, Aldona. "COST ACCOUNTING AS A METHOD OF SUPPORTING DECISIONS IN FARMS IN POLAND." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 241-252.
APA Aldona Skarżyńska (2014). COST ACCOUNTING AS A METHOD OF SUPPORTING DECISIONS IN FARMS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 241-252
ISO 690 SKARżYńSKA, Aldona. COST ACCOUNTING AS A METHOD OF SUPPORTING DECISIONS IN FARMS IN POLAND. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 241-252.
Adres do korespondencji:
dr inż. Aldona Skarżyńska, Zakład Rachunkowości Rolnej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-950 Warszawa, Poland
Email do korespondencji:
aldona.skarzynska@ierigz.waw.pl