Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Agnieszka Siedlecka

Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego

SELECTED ASPECTS OF ORGANIC FOOD MARKETING ON THE FARMS IN THE LUBLIN VOIVODESHIP

Abstract:

The objective of the study was to analyse the use activities of selected elements of marketing mix by organic producers on farms in the Lubelskie Voivodeship. For that purpose, a survey was conducted on a group of 30 producers of organic food from the Lubelskie Voivodeship. Selection of the sample for testing was a deliberate choice. The respondents were among organic producers registered in the Lublin Agricultural Advisory Centre in Końskowola. This register is a list of certified producers from the area of Lublin who have demonstrated activity and sent their applications to the Centre. The conducted analysis and the obtained results indicate that respondent farmers expect aid for taking action in the field of promotion and distribution from organisations and institutions supporting development of organic production. They also expect help in reducing costs related to their organic production, as they are higher than in the case of traditional production.

Streszczenie w języku polskim:

Celem opracowania była analiza stopnia wykorzystania wybranych elementów marketingu mix przez producentów żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. Dla realizacji powyższego celu przeprowadzono badania ankietowe na grupie 30 producentów żywności ekologicznej z terenu województwa lubelskiego. Dobór próby do badań był doborem celowym. Badani respondenci znaleźli się w grupie producentów żywności ekologicznej zarejestrowanych na stronie Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli. Rejestr ten jest wykazem producentów z Lubelszczyzny, którzy posiadają certyfikat i przysłali swoje zgłoszenie do LODR. Przeprowadzona analiza oraz uzyskane wyniki badań wskazują, iż badani rolnicy oczekują pomocy w odniesieniu do podejmowania działań z zakresu promocji, dystrybucji ze strony organizacji i instytucji wspierających rozwój produkcji ekologicznej. Oczekują również pomocy w ograniczaniu kosztów związanych z podejmowaną produkcją ekologiczną, które są wyższe w porównaniu z produkcją tradycyjną.

 

Słowa kluczowe: marketing, ecological marketing, promotion, distribution, production of organic food

Słowa kluczowe w języku polskim: marketing, marketing ekologiczny, promocja, dystrybucja, produkcja żywności ekologicznej

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_18_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Siedlecka, Agnieszka. "Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 229-240.
APA Agnieszka Siedlecka (2014). Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 229-240
ISO 690 SIEDLECKA, Agnieszka. Wybrane zagadnienia marketingu żywności ekologicznej w gospodarstwach rolnych województwa lubelskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 229-240.
Adres do korespondencji:
dr Agnieszka Siedlecka, Katedra Ekonomii i Zarządzania, Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska, Poland
Email do korespondencji:
a.siedlecka@dydaktykapswbp.pl