Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Roma Ryś-Jurek

Ocena procesów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z Unią Europejską

AN ASSESSMENT OF THE INVESTMENT PROCESSES IN FARMS IN POLAND AFTER THE INTEGRATION WITH THE EUROPEAN UNION

Abstract:

The aim of this article was an attempt of the assessment of the investment processes in farms according to the economic size in Poland, after the integration with the European Union. The data from FADN database was used for years 2004-2011. The means of production factors in disposition of farms were described, and the capacity for reproduction and for renovate of assets were established. The influence of the net farm income on the realised investments was shown. It was found that the bigger a farm is the easier it invests, renovates the assets, basing mainly on its own income. However in small farms, the income is spent on casual needs, and not on investment in farm assets.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu była próba oceny procesów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z Unią Europejską według wielkości ekonomicznej. Badanie oparto na danych statystycznych z bazy FADN dotyczących lat 2004-2011. Opisano zasoby czynników produkcji, pozostające w dyspozycji gospodarstw rolnych, a także określono ich zdolność do reprodukcji majątku i odnowienia środków trwałych. Przedstawiono też wpływ dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego na realizowane inwestycje. Stwierdzono, że im większe jest gospodarstwo rolne, tym łatwiej inwestuje, odnawia majątek, opierając się głównie na wypracowanym dochodzie. Natomiast w małych gospodarstwach rolnych dochód jest przeznaczany na doraźne potrzeby, a nie na inwestowanie w majątek gospodarstwa.

Słowa kluczowe: investment processes, farm, economic size

Słowa kluczowe w języku polskim: proces inwestycyjny, gospodarstwo rolne, wielkość ekonomiczna

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_17_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Ryś-Jurek, Roma. "Ocena procesów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z Unią Europejską." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 217-228.
APA Roma Ryś-Jurek (2014). Ocena procesów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z Unią Europejską. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 217-228
ISO 690 RYś-JUREK, Roma. Ocena procesów inwestycyjnych w gospodarstwach rolnych w Polsce po integracji z Unią Europejską. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 217-228.
Adres do korespondencji:
dr Roma Ryś-Jurek, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
rys-jurek@up.poznan.pl