Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Arkadiusz Piwowar

Przemysł nasienny w Polsce i jego rynek

SEED INDUSTRY IN POLAND AND ITS MARKET

Abstract:

The aim of this article is to characterize the seed industry in Poland and assessment of changes in supply, demand and prices on the market of classified seed of cereals in Poland. The discussion relates to the main groups of participants making up the breeding and seed industry, i.e. the breeding, seed, as well as breeding and seed entities. The characteristics of entities from the breeding and seed industry’s environment has also been presented. The article presents the analyses of the cereal seed market in Poland between the years 2008-2012, including the changes in supply, demand and market prices. The analyses indicated an increase in sales of the certified seeds in Poland by 25.3%. Winter wheat was the dominant seed in terms of trade structure throughout the entire period. The increase in sales of classified seeds in the cereal segment took place in conditions of significant seed prices’ increase in the studied period.

Streszczenie w języku polskim:

Głównym celem artykułu była charakterystyka przemysłu nasiennego w Polsce oraz ocena zmian w podaży, popycie i cenach na rynku kwalifikowanego materiału siewnego zbóż w Polsce. Opis dotyczył głównych grup uczestników tworzących przemysł hodowlano-nasienny, tj. podmiotów hodowlanych, nasiennych oraz hodowlano-nasiennych. Przedstawiono także charakterystykę wybranych podmiotów z otoczenia przemysłu hodowlano-nasiennego w Polsce. W pracy zaprezentowano analizy rynku nasion zbóż
w Polsce w latach 2008-2012, w tym zmiany w podaży, popycie i cenach rynkowych. Jak wynika z analiz, w badanych latach sprzedaż kwalifikowanego materiału siewnego zbóż w Polsce wzrosła o 25,3%. W strukturze obrotu w całym okresie dominowała sprzedaż pszenicy ozimej. Wzrost sprzedaży nasion kwalifikowanych w segmencie zbóż odbywał się w badanym okresie w warunkach znacznego wzrostu cen nasion.

Słowa kluczowe: breeding and seed entities, market, trade

Słowa kluczowe w języku polskim: podmioty hodowlano-nasienne, rynek, handel

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_16_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Piwowar, Arkadiusz. "Przemysł nasienny w Polsce i jego rynek." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 205-215.
APA Arkadiusz Piwowar (2014). Przemysł nasienny w Polsce i jego rynek. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 205-215
ISO 690 PIWOWAR, Arkadiusz. Przemysł nasienny w Polsce i jego rynek. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 205-215.
Adres do korespondencji:
dr inż. Arkadiusz Piwowar, Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
arkadiusz.piwowar@ue.wroc.pl