Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Karolina Pawlak

Pozycja konkurencyjna głównych producentów i eksporterów nasion oleistych i olejów roślinnych

COMPETITIVE POSITION OF THE MAIN PRODUCERS AND EXPORTERS OF OILSEEDS AND VEGETABLE OILS IN THE INTRA-EU TRADE

Abstract:

The aim of the paper was to assess the competitive position of the main producers and exporters of oilseeds and vegetable oils in the intra-EU trade in 2004 and 2012. The competitiveness was assessed with the use of a selected set of quantitative measures of international competitive position. Moreover, some shares of the analysed countries in the intra-EU trade, as well as relative export intensity of oilseeds and vegetable oils in these countries were estimated. On the basis of the conducted analyses it is possible to conclude that apart from Germany in trade in rapeseed and soya beans, as well as the Netherlands in trade in rapeseed and sunflower-seed, the main producers and exporters of oilseeds were competitive on the Single European Market. Excluding soya-bean oil produced in the EU mainly from imported raw material, competitive advantage of most of the countries decreased together with the level of processing and was lower in trade in vegetable oils.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu było zidentyfikowanie pozycji konkurencyjnej największych producentów i eksporterów nasion oleistych i olejów roślinnych w handlu wewnątrzwspólnotowym w 2004 i 2012 roku. Badania zrealizowano z wykorzystaniem celowo dobranego zestawu ilościowych mierników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej ex post. Ponadto oszacowano udziały badanych krajów w handlu wewnątrzwspólnotowym oraz względną intensywność eksportu nasion oleistych i olejów roślinnych w poszczególnych państwach. Na podstawie wykonanych analiz można stwierdzić, że najwięksi producenci i eksporterzy nasion oleistych w UE, z wyjątkiem Niemiec w handlu rzepakiem i soją oraz Holandii w obrotach rzepakiem i słonecznikiem, byli konkurencyjni na Jednolitym Rynku Europejskim. Pomijając olej sojowy, wytwarzany w UE głównie z surowca importowanego, przewagi konkurencyjne większości analizowanych krajów zmniejszały się wraz ze stopniem przetworzenia produktów i w wymianie olejami były niższe.

Słowa kluczowe: competitive position, comparative advantages, oilseeds, vegetable oils, intra-EU trade

Słowa kluczowe w języku polskim: pozycja konkurencyjna, przewagi komparatywne, nasiona oleistych, oleje roślinne, handel wewnątrzwspólnotowy

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_15_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Pawlak, Karolina. "Pozycja konkurencyjna głównych producentów i eksporterów nasion oleistych i olejów roślinnych." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 185-203.
APA Karolina Pawlak (2014). Pozycja konkurencyjna głównych producentów i eksporterów nasion oleistych i olejów roślinnych. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 185-203
ISO 690 PAWLAK, Karolina. Pozycja konkurencyjna głównych producentów i eksporterów nasion oleistych i olejów roślinnych. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 185-203.