Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Stanisław Paszkowski

Znaczenie polskiej ekonomii rolnej w Europie w świetle prac XIII Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych

ROLE OF POLISH AGRARIAN ECONOMICS IN EUROPE IN THE LIGHT OF XIIITH CONGRESS OF EUROPEAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL ECONOMISTS

Abstract:

Agrarian economics as a branch of economy has a strong scientific position within the other economic disciplines. In the above context the very important is a question about the main areas of scientific research of that branch of economics, and also defining the scientific position of Polish agrarian economics on the European and world market of economy. The presented paper discusses that problem. The analyses were conducted on the base of works contributed to the XIIIth Congress of the European Association of Agricultural Economists, held in Zurich in August and September 2011. The gathered materials were analysed according to the session, scientific problems, country – the location of university, also work affiliation. The results of the research were presented with measures of work intensity contribution to congress, also author and papers structures.

Streszczenie w języku polskim:

Ekonomia rolna ma wyrobioną pozycję naukową na tle innych subdyscyplin nauk ekonomicznych. Aktualne są więc pytania o to, jakie są główne kierunki badań podejmowane przez ten dział ekonomii, a także jaka jest pozycja naukowa polskiej ekonomii rolnej na europejskim i światowym runku nauk ekonomiczno-rolniczych? Prezentowana praca podejmuje te zagadnienia. Analizy przeprowadzono na podstawie prac XIII Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych (ESER) w Zurychu, obradującego na przełomie sierpnia i września 2011 roku. Zgromadzony materiał przeanalizowano według form obrad (sesji), problemów poruszanych na sesjach oraz afiliacji prac. Miarami prezentacji wyników badań były indeksy intensywności zgłaszania referatów na kongres, a także wskaźniki struktury prac i autorów.

Słowa kluczowe: Congress of the European Association of Agricultural Economists, agrarian economics, congress sessions, university, scientific problem

Słowa kluczowe w języku polskim: Europejski Kongres Ekonomistów Rolnych (ESER), nauki ekonomiczno-rolnicze, formy obrad, uniwersytety, problemy naukowe

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_13_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Paszkowski, Stanisław. "Znaczenie polskiej ekonomii rolnej w Europie w świetle prac XIII Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 147-169.
APA Stanisław Paszkowski (2014). Znaczenie polskiej ekonomii rolnej w Europie w świetle prac XIII Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 147-169
ISO 690 PASZKOWSKI, Stanisław. Znaczenie polskiej ekonomii rolnej w Europie w świetle prac XIII Kongresu Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnych. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 147-169.
Adres do korespondencji:
dr inż. Stanisław Paszkowski, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
paszkowski@up.poznan.pl