Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Stanisław Minta, Bożena Tańska-Hus, Marek Nowak

Potencjał podaży w kontekście wprowadzenia nowego produktu regionalnego „Wołowina Sudecka”

POTENTIAL SUPPLY IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTATION OF A NEW REGIONAL PRODUCT “WOŁOWINA SUDECKA”

Abstract:

The paper deals with the issues related to the supply side of the launch of a new regional product “Wołowina Sudecka” (Sudeten beef). This product is to be produced from cattle in the utility type of meat and combined, which is kept in the Sudeten counties. The results helped to determine that, in the surveyed area, in 2010 over 38 thousand of cattle were maintained. For this over 66% was in milk type, and the remaining part were cattle in meat and combined type of utility. The best meat comes from meat and combined type, so this type of cattle was selected for detailed analysis, and determination the potential supply of cooking beef. As a result of the work, it was identified that in the chosen area the potential supply of cooking beef is about 589 tons per year. The idea of introducing the analysed regional product to the market should be considered as valuable, because there is an adequate supply potential, and many benefits for local communities, business and tourists can result from it.

Streszczenie w języku polskim:

Głównym celem opracowania było określenie rozmiarów podaży surowca mięsnego, który mógłby stanowić bazę do wprowadzenia na rynek nowego produktu regionalnego „Wołowina Sudecka”. Metodykę badań przygotowano dzięki studium literatury przedmiotu i metodzie eksperckiej. Obszar badań obejmował powiaty sudeckie. Dane empiryczne dotyczące pogłowia zwierząt uzyskano z zasobów informacyjnych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Badania pozwoliły określić, że wołowina o najbardziej pożądanych walorach kulinarnych powinna pochodzić z bydła w typie użytkowym mięsnym i kombinowanym. W okresie badań na analizowanym obszarze utrzymywano 3946 sztuk bydła spełniającego kryteria badawcze, a możliwa do uzyskania potencjalna podaż wołowiny kulinarnej wyniosła 589 t. Pomysł wprowadzenia na rynek omawianego produktu regionalnego należy uznać za wart realizacji, ze względu na odpowiedni potencjał podażowy i możliwe korzyści dla lokalnej społeczności i turystów.

Słowa kluczowe: supply, beef, regional product

Słowa kluczowe w języku polskim: podaż, wołowina, produkt regionalny

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_12_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Minta, Stanisław, et al. "Potencjał podaży w kontekście wprowadzenia nowego produktu regionalnego „Wołowina Sudecka”." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 137-146.
APA Stanisław Minta, Bożena Tańska-Hus, Marek Nowak (2014). Potencjał podaży w kontekście wprowadzenia nowego produktu regionalnego „Wołowina Sudecka”. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 137-146
ISO 690 MINTA, Stanisław, TAńSKA-HUS, Bożena, NOWAK, Marek. Potencjał podaży w kontekście wprowadzenia nowego produktu regionalnego „Wołowina Sudecka”. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 137-146.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Bożena Tańska-Hus, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Pl. Grunwaldzki 24 A, 50-363 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
bozena.tanska-hus@up.wroc.pl