Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Waldemar Kozłowski

Przesłanki realizacji inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego

THE CONDITIONS FOR THE IMPLEMENTATION OF INFRASTRUCTURE INVESTMENTS IN COMMUNITIES IN WARMIA-MAZURY

Abstract:

The development of infrastructure economically – social the state the indispensable element of economic development our the country. State of Polish infrastructure is discontent continually far, which becomes the barrier on road of more far economic progress and social. Infrastructure investments constitute the base for development of the social-economic local -government. They are a factor supporting recruiting of investment and activating the local community. With relevant issue at the investment planning infrastructure there are premises which are deciding on their realization. Premises can result from actual needs of the local community, of requirements associated with documents drawn up as well as from so-called market chances connected with the possibility of raising non-refundable capital. They are proving exploring communes on the group that at the investment decision a possibility of acquiring non-refundable capital from EU funds is a dominating premise. being guided by exclusively a premise associated with acquiring capital from European centres rather than from actual local needs can produce a so-called effect above of supply of the infrastructure what in the longer perspective disadvantageous transferring into budget the commune can have.

Streszczenie w języku polskim:

Inwestycje infrastrukturalne stanowią podstawę rozwoju społeczno-gospodar­czego samorządu terytorialnego. Są czynnikiem sprzyjającym pozyskaniu inwestycji oraz aktywizującym społeczność lokalną. Istotną kwestią przy planowaniu inwestycji infrastrukturalnych są przesłanki, które to mogą wynikać z faktycznych potrzeb społeczności lokalnej, wymogów związanych z opracowanymi dokumentami, a także z tzw. okazji rynkowych związanych z możliwością pozyskania bezzwrotnego kapitału. Celem artykułu jest klasyfikacja oraz analiza przesłanek, jakimi kierują się samorządy gminne planując inwestycje infrastrukturalne. Badania dowodzą, iż dominującą przesłanką w podejmowaniu decyzji inwestycyjnej jest możliwość pozyskania bezzwrotnego kapitału z funduszy unijnych.

Słowa kluczowe: community, investment in infrastructure, investment conditions

Słowa kluczowe w języku polskim: gmina, inwestycje infrastrukturalne, przesłanki inwestycyjne

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_9_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kozłowski, Waldemar. "Przesłanki realizacji inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 101-111.
APA Waldemar Kozłowski (2014). Przesłanki realizacji inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 101-111
ISO 690 KOZłOWSKI, Waldemar. Przesłanki realizacji inwestycji infrastrukturalnych w gminach województwa warmińsko-mazurskiego. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 101-111.
Adres do korespondencji:
dr Waldemar Kozłowski, Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej, Uniwersytet Warmiń-sko-Mazur¬ski w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 4, 10-587 Olsztyn, Poland
Email do korespondencji:
wkozlowski@xl.wp.pl