Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Eryk Kosiński

Prawny aspekt zarządzania publicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi w regionach. Dylematy rozwoju społeczno--gospodarczego

LEGAL ASPECTS OF A MANAGEMENT OF INFRASTRUCTURE PUBLIC INVESTMENTS IN REGIONS. DILEMMAS OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT

Abstract:

This article provides for an analysis of legal aspects of certain particular investment processes within technical infrastructure in the Polish regions (voivodeships, but in the counties and communes as well). Those mentioned investments are undertaken in the areas of roads, railroads, airports and telecommunication. The impact of the investments is crucial in terms of the socio-economic development of the modern state and society. All dilemmas in terms of the mentioned investments’ management are related to legal regulations imposed by the state. It is noteworthy that those special regulations are aimed at organising the investment process in an efficient and adequately speedy way. Those regulations provide for a broad legal environment of business within the infrastructure investments. All of those regulations are necessary in order to push the continuous progress of the Polish regions targeting at reacting the level of socio-economic development of the so-called western countries (old, early members of the EU).

Streszczenie w języku polskim:

Niniejsze opracowanie stanowi analizę prawnych aspektów szczególnych inwestycji infrastrukturalnych w Polsce w regionach (województwach, ale też powiatach i gminach). Obszary omawianych inwestycji to: inwestycje drogowe (drogi publiczne), inwestycje kolejowe, inwestycje lotniskowe oraz inwestycje telekomunikacyjne. Kluczowy jest wpływ przedmiotowych inwestycji na rozwój społeczno-gospodarczy w regionach. Dylematy zarządzania dotyczące wymienionych inwestycji są nierozerwalnie związane z prawnym otoczeniem wprowadzanym przez państwo. Należy zwrócić uwagę na szczególne regulacje, gwarantujące szybkość postępowania (realizacji inwestycji). Wymienione regulacje stanowią szeroko rozumiane otoczenie prawne biznesu w sferze inwestycji infrastrukturalnych. Wszystkie przedmiotowe regulacje prawne są niezbędne w celu przyspieszenia rozwoju polskich regionów tak, aby osiągnąć w jak najbliższej przyszłości poziom rozwoju tzw. Zachodu (starych państw członkowskich Unii Europejskiej).

Słowa kluczowe: infrastructure investments, management of investments, development of regions, public roads, public airports, telecommunication

Słowa kluczowe w języku polskim: inwestycje infrastrukturalne, zarządzanie inwestycjami, infrastruktura, rozwój regionów, drogi publiczne, transport kolejowy, lotniska publiczne, telekomunikacja

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_7_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kosiński, Eryk. "Prawny aspekt zarządzania publicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi w regionach. Dylematy rozwoju społeczno--gospodarczego." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 75-84.
APA Eryk Kosiński (2014). Prawny aspekt zarządzania publicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi w regionach. Dylematy rozwoju społeczno--gospodarczego. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 75-84
ISO 690 KOSIńSKI, Eryk. Prawny aspekt zarządzania publicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi w regionach. Dylematy rozwoju społeczno--gospodarczego. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 75-84.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Eryk Kosiński, Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego, Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu, ul. Św. Marcin 90, 60-809 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
erykk@amu.edu.pl