Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Ewa Kiryluk-Dryjska

Alokacja środków finansowych na wybrane działania PROW 2014-2020 z wykorzystaniem optymalizacji liniowej

LINEAR OPTIMIZATION MODEL FOR FINANCIAL ALLOCATION FOR SELECTED MEASURES OF THE POLISH RURAL DEVELOPMENT PROGRAM 2014-2020

Abstract:

The objective of the study was to explore the application of linear optimization models for improved allocation of funds from the Polish Rural Development Program. Separate linear optimization models are constructed for regional and national allocation problems. The funds allocated for individual measures are derived based on the potential number of beneficiaries within each region, using objective distribution criteria that are similar between regions.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania optymalizacji liniowej do krajowej oraz regionalnej alokacji środków finansowych na wybrane działania PROW 2014-2020. Skonstruowano modele optymalizacji liniowej alokujące środki finansowe na poszczególne działania programu na poziomie krajowym i regionalnym. Przyjęto dwojaki sposób wyznaczania współczynników funkcji celu: w modelu krajowym wykorzystano oceny beneficjentów działań, w modelach regionalnych kryteria podziału dla każdego z działań wyznaczono na podstawie danych statystycznych. Zaproponowana struktura alokacji uzyskana z wykorzystaniem skonstruowanych modeli uwzględnia potrzeby rozwoju wsi i rolnictwa poszczególnych województw wynikające z ich struktury agrarnej. Alokowane kwoty na poszczególne działania są pochodną liczby potencjalnych beneficjentów działań ukierunkowaną obiektywnym i równym dla wszystkich regionów kryterium podziału.

Słowa kluczowe: allocation, rural development, linear optimization

Słowa kluczowe w języku polskim: alokacja, rozwój obszarów wiejskich, optymalizacja liniowa

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_6_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kiryluk-Dryjska, Ewa. "Alokacja środków finansowych na wybrane działania PROW 2014-2020 z wykorzystaniem optymalizacji liniowej." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 61-73.
APA Ewa Kiryluk-Dryjska (2014). Alokacja środków finansowych na wybrane działania PROW 2014-2020 z wykorzystaniem optymalizacji liniowej. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 61-73
ISO 690 KIRYLUK-DRYJSKA, Ewa. Alokacja środków finansowych na wybrane działania PROW 2014-2020 z wykorzystaniem optymalizacji liniowej. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 61-73.
Adres do korespondencji:
dr Ewa Kiryluk-Dryjska, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
kiryluk-dryjska@up. poznan.pl