Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Marta Kawa, Anna Augustyńska-Prejsnar

Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia

FACTORS INFLUENCING PURCHASING DECISIONS FOR TRADITIONAL AND REGIONAL PRODUCTS AMONG RESIDENTS OF THE PODKARPACIE VOIVODESHIP

Abstract:

The paper presents the factors determining the choice of traditional and regional products by Podkarpacie residents. The surveyed consumers found the quality as the most important trait that encourages the purchase of traditional and regional products. The price has an important impact on decision in terms of purchase.

Streszczenie w języku polskim:

W opracowaniu przedstawiono czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych przez mieszkańców Podkarpacia. Ankietowani konsumenci za najważniejszą cechę skłaniającą do zakupu produktów tradycyjnych i regionalnych uznali ich dobrą jakość. Ważne znaczenie decyzyjne w zakresie dokonywania zakupu miała cena.

Słowa kluczowe: traditional and regional products, consumer, purchasing decision

Słowa kluczowe w języku polskim: produkt tradycyjny i regionalny, konsument, decyzje nabywcze

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_5_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kawa, Marta, and Anna Augustyńska-Prejsnar. "Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 51-59.
APA Marta Kawa, Anna Augustyńska-Prejsnar (2014). Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 51-59
ISO 690 KAWA, Marta, AUGUSTYńSKA-PREJSNAR, Anna. Czynniki decydujące o wyborze produktów tradycyjnych i regionalnych w opinii mieszkańców Podkarpacia. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 51-59.
Adres do korespondencji:
dr inż. Anna Augustyńska-Prejsnar, Zakład Produkcji Zwierzęcej i Oceny Produktów Drobiarskich, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Zelwerowicza D9, 36-601 Rzeszów, Poland
Email do korespondencji:
augusta@univ.rzeszow.pl