Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (33) 2014

Maria Kaczmarek, Wincenty Wrześniewski

Możliwości wykorzystania zasad systemu HACCP w procesie doskonalenia jakości kształcenia w średnich szkołach rolniczych

POSSIBILITIES OF APPLICATION OF THE HACCP SYSTEM RULES IN THE PROCESS OF IMPROVING THE QUALITY OF EDUCATION IN AGRICULTURAL SECONDARY SCHOOLS

Abstract:

The paper presents theoretical issues concerning the possibilities of application of the HACCP system rules in the process of improving the quality of education in secondary schools. The carried out analysis show that it is possible to apply the HACCP system rules in secondary schools. Implementation of the HACCP system rules in schools can be beneficial in four areas: economically-financial, organisational, educational and social. Moreover, the education security would increase, the intellectual loss and failure of students would be diminished and on the educational market an increase of competitiveness and trust to school and its graduates would be observed.

Streszczenie w języku polskim:

W pracy zaprezentowano teoretyczne rozważania dotyczące możliwości wykorzystania zasad systemu HACCP w procesie doskonalenia jakości kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Analizy wykazały, że zastosowanie zasad systemu HACCP w procesie kształcenia w szkołach jest możliwe. Wdrażając zasady systemu HACCP w szkole możemy uzyskać korzyści w czterech płaszczyznach: ekonomiczno-finansowej, organizacyjnej, edukacyjnej i społecznej. Ponadto zwiększyłoby się bezpieczeństwo kształcenia, ograniczone zostałyby niepowodzenia i straty intelektualne uczniów, a także nastąpiłby wzrost konkurencyjności i zaufania od szkoły i jej absolwentów na rynku edukacyjnym.

Słowa kluczowe: HACCP system, education, quality of education, process of education

Słowa kluczowe w języku polskim: system HACCP, edukacja, jakość kształcenia, proces kształcenia

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom33/zeszyt3/art_4_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kaczmarek, Maria, and Wincenty Wrześniewski. "Możliwości wykorzystania zasad systemu HACCP w procesie doskonalenia jakości kształcenia w średnich szkołach rolniczych." J. Agribus. Rural Dev. 33.3 (2014): 37-50.
APA Maria Kaczmarek, Wincenty Wrześniewski (2014). Możliwości wykorzystania zasad systemu HACCP w procesie doskonalenia jakości kształcenia w średnich szkołach rolniczych. J. Agribus. Rural Dev. 33 (3), 37-50
ISO 690 KACZMAREK, Maria, WRZEśNIEWSKI, Wincenty. Możliwości wykorzystania zasad systemu HACCP w procesie doskonalenia jakości kształcenia w średnich szkołach rolniczych. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 33.3: 37-50.
Adres do korespondencji:
dr Wincenty Wrześniewski, Katedra Pedagogiki, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
wrzesniewski@up.poznan.pl