Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (32) 2014

Kwiecień - Czerwiec 2014
Cover (Inner front) Zeszyt (2) 2014 - Okładka
Contents Zeszyt (2) 2014 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 2 (32) 2014
Patrycja Beba, Walenty Poczta
PLACE OF AGRI-FOOD SECTOR IN THE ECONOMY OF POLISH REGIONS
Miejsce sektora rolno-żywnościowego w gospodarce polskich regionów
Zeszyt 2 (32) 2014
Anna Bisaga
THE ROLE OF KNOWLEDGE AND INFORMATION DIFFUSION NETWORK IN THE PROCESS OF MODERNIZATION OF AGRICULTURAL HOUSEHOLDS ON THE BASIS OF THE OPOLE VOIVODESHIP
Rola sieci dyfuzji wiedzy i informacji w procesie modernizacji gospodarstw rolnych na przykładzie województwa opolskiego
Zeszyt 2 (32) 2014
Anna Bruska
WASTE OF LOCAL RESOURCES IN RURAL AREAS IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONTEXT – AN ATTEMPT OF THE PROBLEM IDENTIFICATION
Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – próba identyfikacji problemu
Zeszyt 2 (32) 2014
Maria Bucka
SMALL AND MEDIUM-SIZE ENTERPRISES AS A FORM OF ENTREPRENEURSHIP IN RURAL AREAS
Małe i średnie przedsiębiorstwa jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich
Zeszyt 2 (32) 2014
Wawrzyniec Czubak, Arkadiusz Sadowski
IMPACT OF THE EU FUNDS SUPPORTING FARM MODERNISATION ON THE CHANGES OF THE ASSETS IN POLISH FARMS
Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce
Zeszyt 2 (32) 2014
Joanna Dybowska
DEPOPULATION IN RURAL AREAS IN THE OPOLE VOIVODESHIP IN 2002-2011
Depopulacja na obszarach wiejskich województwa opolskiego w latach 2002-2011
Zeszyt 2 (32) 2014
Jakub Hadyński
DIFFERENTIATION IN THE QUALITY OF LIFE OF RURAL AREAS ACROSS THE EUROPEAN UNION
Zróżnicowanie jakości życia na obszarach wiejskich Unii Europejskiej
Zeszyt 2 (32) 2014
Agnieszka Krawczyk-Sołtys
AVAILABILITY OF OUTPATIENT HEALTH CARE IN RURAL AREAS IN POLAND. SPACE-TIME RECOGNITION
Dostępność do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej na wsi w Polsce. Ujęcie przestrzenno-czasowe
Zeszyt 2 (32) 2014
Anna Mijal
FARMER PROFESSION – AGRICULTURE AS A FIELD OF STUDY AND A WAY OF OBTAINING AGRICULTURAL QUALIFICATIONS
Zawód rolnik – rolnictwo jako kierunek studiów i forma pozyskania kwalifikacji rolniczych
Zeszyt 2 (32) 2014
Aldona Mrówczyńska-Kamińska
SELECTED INTERDEPENDENCE INTERMODAL IN THE AGRI-FOOD SECTOR IN THE EUROPEAN UNION
Wybrane współzależności międzygałęziowe w sektorze rolno-żywnościowym w krajach Unii Europejskiej
Zeszyt 2 (32) 2014
Karolina Pawlak, Katarzyna Kita
POTENTIAL EFFECTS OF LIBERALIZATION OF THE WORLD AGRICULTURAL TRADE FOR THE AGRI-FOOD SECTOR OF ECONOMIC COMMUNITY OF WEST AFRICAN STATES (ECOWAS)
Skutki potencjalnej liberalizacji światowego handlu rolnego dla sektora rolno-żywnościowego wspólnoty gospodarczej państw Afryki Zachodniej (ECOWAS)
Zeszyt 2 (32) 2014
Laura Płatkowska-Prokopczyk
SOCIAL AND PROFESSIONAL ACTIVITY OF WOMEN IN RURAL AREAS – TRENDS
Aktywność społeczno-zawodowa kobiet na obszarach wiejskich – kierunki zmian na przykładzie województwa opolskiego
Zeszyt 2 (32) 2014
Elżbieta Psyk-Piotrowska, Ewelina Sudra
YOUNG ENTREPRENEURS IN THE COUNTRY – STIMULANTS AND BARRIERS
Przedsiębiorczość osób młodych na wsi – stymulatory i bariery
Zeszyt 2 (32) 2014
Anna Rzeszutko
EFFICIENCY OF PRODUCTION AND RELATIONS OF PRODUCTION FACTORS IN POLISH AGRICULTURE
Efektywność produkcyjna rolnictwa w Polsce a relacje między czynnikami produkcji
Zeszyt 2 (32) 2014
Roman Sass
IMPACT OF INVESTMENTS BEFORE AND FOLLOWING THE ACCESSION OF POLAND TO THE EUROPEAN UNION ON PRODUCTION POTENTIAL OF AGRARIAN FARMS
Wpływ inwestycji przed i po akcesji Polski do Unii Europejskiej na potencjał produkcyjny gospodarstw rolnych
Zeszyt 2 (32) 2014
Kazimierz Sporek, Monika Sporek
THREATS TO BIOTOPES IN AGROECOSYSTEMS
Zagrożenia biotopów w agroekosystemach
Zeszyt 2 (32) 2014
Monika Sporek
DAMAGE BY GAME ANIMALS IN AGRICULTURAL CROPS
Szkody łowieckie w uprawach rolnych
Zeszyt 2 (32) 2014
Ewelina Szuba, Aldona Mrówczyńska-Kamińska
IMPORTANCE OF AGRI-FOOD SECTOR IN THE ECONOMIES OF CENTRAL-EAST EUROPEAN COUNTRIES
Znaczenie sektora rolno-żywnościowego w gospodarkach państw Europy Środkowo-Wschodniej
Zeszyt 2 (32) 2014
Elżbieta Weiss, Agnieszka Bitkowska
AGRICULTURE IN THE LIGHT OF EUROPEAN UNION POLICY
Rolnictwo w Polsce w świetle zmian polityki Unii Europejskiej
Zeszyt 2 (32) 2014
Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska
DYNAMICS OF THE SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL COMMUNES RELATING TO OTHER TYPES OF COMMUNES IN THE MASOVIAN VOIVODESHIP
Dynamika rozwoju społeczno-ekonomicznego gmin wiejskich województwa mazowieckiego na tle innych typów gmin

Znaleziono 20 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).