Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Styczeń - Marzec 2014
Cover (Inner front) Zeszyt (1) 2014 - Okładka
Contents Zeszyt (1) 2014 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 1 (31) 2014
Hanna Adamska, Maria Golinowska
SPATIAL DIVERSITY OF SOCIAL ORDER OF RURAL COMMUNES IN SOUTH-WESTERN REGION OF POLISH
Przestrzenne zróżnicowanie ładu społecznego gmin wiejskich południowo-zachodniego regionu Polski
Zeszyt 1 (31) 2014
Bazyli Czyżewski, Agnieszka Brelik
ARE THE EUROPEAN UNION CAP’S SUBSIDIES A POLITICAL RENT? AN ATTEMPT AT METHODOLOGY DEVELOPMENT
Czy subsydia ze wspólnej polityki rolnej UE są rentą polityczną? Próba konceptualizacji badań
Zeszyt 1 (31) 2014
Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak
RELATIONSHIPS BETWEEN NATIONAL AND EU LONG-TERM FUNDING BUDGET EXPENDITURE ON THE AGRICULTURAL SECTOR IN POLAND
Relacje pomiędzy krajowym i unijnym finansowaniem wydatków budżetowych na sektor rolny w Polsce w długim okresie
Zeszyt 1 (31) 2014
Maria Golinowska, Hanna Adamska
SUPPORT FOR ORGANIC FARMING IN POLAND AFTER 2004
Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce po 2004 roku
Zeszyt 1 (31) 2014
Krystyna Hanusik, Urszula Łangowska-Szczęśniak
DIFFERENTIATION OF WELFARE OF RURAL HOUSEHOLDS IN POLAND IN 2012
Zróżnicowanie dobrobytu wiejskich gospodarstw domowych w Polsce w 2012 roku
Zeszyt 1 (31) 2014
Karol Kociszewski
PERSPECTIVES OF ORGANIC AGRICULTURE DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF EMPIRICAL STUDY SURVEYED AMONG CONVENTIONAL FARMS
Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w świetle wyników badań gospodarstw konwencjonalnych
Zeszyt 1 (31) 2014
Małgorzata Kołodziejczak, Walenty Poczta
CHANGES IN THE LEVEL AND STRUCTURE OF UTILISATION OF SERVICES IN POLISH AND GERMAN AGRICULTURE IN 1998-2012
Zmiany w poziomie i strukturze korzystania z usług w rolnictwie Polski i Niemiec w latach 1998-2012
Zeszyt 1 (31) 2014
Grażyna Krzyminiewska
DEVELOPMENT OF ECONOMIC CULTURE IN TERMS OF REGIONAL DIFFERENTIATION OF RURAL AREAS
Rozwój kultury ekonomicznej w warunkach zróżnicowania regionalnego obszarów wiejskich
Zeszyt 1 (31) 2014
Adam Majchrzak, Katarzyna Smędzik-Ambroży
CONVERGENCE PROCESS IN FARMS INCOME IN POLAND AFTER 2006
Procesy konwergencji dochodów gospodarstw rolnych w Polsce po 2006 roku
Zeszyt 1 (31) 2014
Jacek Pieczonka, Patrycja Dawid
UTILISATION OF SUPPORT FROM THE RDP – “DIVERSIFICATION INTO NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES”, ON THE EXAMPLE OF A SELECTED FARM
Wykorzystanie wsparcia ze środków PROW – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego
Zeszyt 1 (31) 2014
Agnieszka Sapa
COMPETITIVE POSITION OF SELECTED REGIONAL TRADE AGREEMENTS ON THE GLOBAL AGRI-FOOD MARKET
Pozycja konkurencyjna wybranych regionalnych ugrupowań handlowych
Zeszyt 1 (31) 2014
Stanisława Sokołowska
FUNCTIONING OF A FARM ADVISORY SYSTEM ACCORDING TO THE FARMERS OF THE OPOLE VOIVODESHIP
Funkcjonowanie systemu doradztwa rolniczego w opinii rolników województwa opolskiego
Zeszyt 1 (31) 2014
Sebastian Stępień
STRUCTURAL CHANGES IN THE PIGMEAT SECTOR IN SELECTED EUROPEAN UNION COUNTRIES
Zmiany strukturalne w sektorze wieprzowiny w wybranych krajach Unii Europejskiej
Zeszyt 1 (31) 2014
Marta Śmigla
DETERMINANTS OF MILK PRODUCTION IN EURO-REGIONS WITH VERY BIG MILK FARMS AFTER 2004
Determinanty produkcji mleka w regionach Unii Europejskiej o bardzo dużych gospodarstwach mlecznych po 2004 roku
Zeszyt 1 (31) 2014
Agnieszka Tłuczak
REGIONAL DIVERSITY OF PRICES OF ANIMALS FOR SLAUGHTER PRICES IN POLAND IN 2005-2012
Regionalne zróżnicowanie cen żywca w skupie w Polsce w latach 2005-2012
Zeszyt 1 (31) 2014
Karol Węglarzy
FARM-PRODUCED ENERGY OF AGRICULTURAL WASTE ORIGIN IMPROVES ITS PROFITABILITY
Wpływ energii produkowanej w gospodarstwie z odpadów rolniczych na poprawę jego rentowności
Zeszyt 1 (31) 2014
Barbara Wieliczko
DOES THE EU COMMON AGRICULTURAL POLICY CAUSE DIVERSITY IN THE PACE OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AMONG THE POLISH REGIONS?
Czy Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej powoduje zróżnicowanie w tempie rozwoju rolnictwa polskich regionów?
Zeszyt 1 (31) 2014
Józef Stanisław Zegar
THE ISSUE OF THE AGRARIAN STRUCTURE OF FAMILY AGRICULTURE IN POLAND
Kwestia struktury agrarnej rolnictwa rodzinnego w Polsce

Znaleziono 18 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).