Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Józef Stanisław Zegar

Kwestia struktury agrarnej rolnictwa rodzinnego w Polsce

THE ISSUE OF THE AGRARIAN STRUCTURE OF FAMILY AGRICULTURE IN POLAND

Abstract:

The article presents the issue of agrarian structure of family farming in Poland and trends and determinants of changes in the agrarian structure. Its purpose is to define the fundamental options of political choices in terms of agrarian changes. Currently there are no conditions for radical changes in this range and there is no justification for limiting public funds transfer only to larger farms – economically stronger.

Streszczenie w języku polskim:

W artykule poruszono kwestię kształtowania struktury agrarnej rolnictwa rodzinnego w Polsce. Przedstawiono tendencje oraz uwarunkowania zmian struktury agrarnej. Celem artykułu było określenie podstawowych opcji wyboru politycznego w zakresie zmian agrarnych. Nie ma obecnie warunków dla radykalnego przyspieszenia w tym zakresie. Nie ma też uzasadnienia postulat ograniczenia transferu środków publicznych jedynie do gospodarstw większych – silniejszych ekonomicznie

Słowa kluczowe: family farms, agrarian structure, the structural policy

Słowa kluczowe w języku polskim: gospodarstwa rodzinne, struktura agrarna, polityka strukturalna

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom31/zeszyt1/art_18_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Zegar, Józef Stanisław. "Kwestia struktury agrarnej rolnictwa rodzinnego w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 179-186.
APA Józef Stanisław Zegar (2014). Kwestia struktury agrarnej rolnictwa rodzinnego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 179-186
ISO 690 ZEGAR, Józef Stanisław. Kwestia struktury agrarnej rolnictwa rodzinnego w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 179-186.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Józef S. Zegar, Zakład Ogólnej Ekonomiki, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
Email do korespondencji:
zegar@ierigz.waw.pl