Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Agnieszka Tłuczak

Regionalne zróżnicowanie cen żywca w skupie w Polsce w latach 2005-2012

REGIONAL DIVERSITY OF PRICES OF ANIMALS FOR SLAUGHTER PRICES IN POLAND IN 2005-2012

Abstract:

Agricultural production depends on natural and economic conditions. Weak environmental conditions could be compensated by using high technology, which requires capital. Agricultural prices should evolve in a similar way in regions with similar natural conditions, i.e. spatial autocorrelation should take place. The aim of this article is to present the spatial autocorrelation of animal for slaughter prices. Local and global I Moran’s statistics were used.

Streszczenie w języku polskim:

Celem badań było przedstawienie regionalnego zróżnicowania cen skupu produktów rolnych (zwłaszcza bydła i trzody) w Polsce w latach 2005-2012 oraz identyfikacja występowania autokorelacji przestrzennej. Do badania przestrzennego zróżnicowania cen wykorzystano statystyki lokalne i globalne I Morana. Dowiedziono, że w odniesieniu do cen skupu żywca występuje autokorelacja przestrzenna oraz wskazano jej zróżnicowanie przestrzenne na terenie Polski.

Słowa kluczowe: spatial autocorrelation, agricultural prices

Słowa kluczowe w języku polskim: autokorelacja przestrzenna, ceny żywca

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom31/zeszyt1/art_15_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Tłuczak, Agnieszka. "Regionalne zróżnicowanie cen żywca w skupie w Polsce w latach 2005-2012." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 151-158.
APA Agnieszka Tłuczak (2014). Regionalne zróżnicowanie cen żywca w skupie w Polsce w latach 2005-2012. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 151-158
ISO 690 TłUCZAK, Agnieszka. Regionalne zróżnicowanie cen żywca w skupie w Polsce w latach 2005-2012. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 151-158.
Adres do korespondencji:
dr Agnieszka Tłuczak, Zakład Ekonometrii i Metod Ilościowych, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole
Email do korespondencji:
atluczak@uni.opole.pl