Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Jacek Pieczonka, Patrycja Dawid

Wykorzystanie wsparcia ze środków PROW – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego

UTILISATION OF SUPPORT FROM THE RDP – “DIVERSIFICATION INTO NON-AGRICULTURAL ACTIVITIES”, ON THE EXAMPLE OF A SELECTED FARM

Abstract:

As the role of agriculture as a primary source of income of the population residing in rural areas is decreasing, it is necessary to create the possibility of supplementing income from agricultural production by income from non-agricultural activities. The creation of such opportunities is, however, associated with incurring many costs, often exceeding the financial capabilities of people involved in agriculture interested in moving to work in other sectors of the economy. Therefore, great importance of EU programs in the Rural Development Programme (RDP). The aim of this study is to verify the benefits gained by the farm by using support from the RDP – “Diversification into non-agricultur­al activities”, on the example of farm operating in poviat of Opole, and comparing achieved results with the objectives included in Axis 3 of the RDP. The studies related to the commencement of non-agricultural activities shows that the main objectives that guided the implementation such activities on the farm, is connected with the objectives of sustainable socio-economic development of rural areas.

Streszczenie w języku polskim:

Wraz ze zmieniającą się rolą rolnictwa, jako podstawowego źródła dochodu ludności zamieszkałej na obszarach wiejskich, jest konieczne tworzenie możliwości uzupełniania dochodów z produkcji rolnej dochodami z działalności pozarolniczej. Utworzenie takich możliwości jest jednak związane z ponoszeniem wielu wydatków, często przewyższających możliwości finansowe osób związanych z rolnictwem, zainteresowanych przejściem do pracy w innych sektorach gospodarki. Stąd znaczenie programów unijnych, w tym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Celem badania była weryfikacja korzyści, jakie osiągnie gospodarstwo rolne poprzez wykorzystanie wsparcia ze środków PROW – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – na przykładzie gospodarstwa rolnego działającego na terenie powiatu opolskiego oraz porównanie osiągniętych efektów z założeniami Osi 3 PROW. Z badań związanych z rozpoczęciem działalności pozarolniczej wynika, iż główne cele, jakie przyświecały realizacji tej działalności w gospodarstwie rolnym, wiążą się z celami zrównoważonego rozwoju społeczno-go­spodarczego obszarów wiejskich.

Słowa kluczowe: farm, diversification of farm activities, rural areas, agriculture

Słowa kluczowe w języku polskim: gospodarstwo rolne, różnicowanie działalności, obszary wiejskie

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom31/zeszyt1/art_10_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Pieczonka, Jacek, and Patrycja Dawid. "Wykorzystanie wsparcia ze środków PROW – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 99-112.
APA Jacek Pieczonka, Patrycja Dawid (2014). Wykorzystanie wsparcia ze środków PROW – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 99-112
ISO 690 PIECZONKA, Jacek, DAWID, Patrycja. Wykorzystanie wsparcia ze środków PROW – „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” – na przykładzie wybranego gospodarstwa rolnego. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 99-112.
Adres do korespondencji:
dr Jacek Pieczonka, Katedra Finansów i Rachunkowości, Uniwersytet Opolski, ul. Ozimska 46 a, 45-058 Opole