Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Grażyna Krzyminiewska

Rozwój kultury ekonomicznej w warunkach zróżnicowania regionalnego obszarów wiejskich

DEVELOPMENT OF ECONOMIC CULTURE IN TERMS OF REGIONAL DIFFERENTIATION OF RURAL AREAS

Abstract:

The article Development of Economic Culture in terms of regional differentiation of rural areas relates to the issue of individualisation of development policies in the area of creating economic culture. Pointing to the nature and significance of economic culture as a factor of economic development, the author advocates a focus on some of the support instruments in order to influence its shape, taking into account Polish regional differences. The article uses the achievements of economic and sociological research based on the methodology of desk research and the use of its own research achievements.

Streszczenie w języku polskim:

Artykuł odnosi się do kwestii zindywidualizowania polityki rozwoju regionalnego w zakresie kreowania kultury ekonomicznej. Wskazując na istotę i znaczenie kultury ekonomicznej jako czynnika rozwoju gospodarczego, autorka opowiada się za położeniem nacisku na niektóre instrumenty wsparcia w celu oddziaływania na jej kształt,
z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego Polski. Artykuł wykorzystuje dorobek badań socjologicznych i ekonomicznych w oparciu o metodologię desk research oraz badania własne.

Słowa kluczowe: rural areas, economic culture, regional diversity

Słowa kluczowe w języku polskim: obszary wiejskie, kultura ekonomiczna, zróżnicowanie regionalne

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom31/zeszyt1/art_8_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Krzyminiewska, Grażyna. "Rozwój kultury ekonomicznej w warunkach zróżnicowania regionalnego obszarów wiejskich." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 81-87.
APA Grażyna Krzyminiewska (2014). Rozwój kultury ekonomicznej w warunkach zróżnicowania regionalnego obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 81-87
ISO 690 KRZYMINIEWSKA, Grażyna. Rozwój kultury ekonomicznej w warunkach zróżnicowania regionalnego obszarów wiejskich. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 81-87.
Adres do korespondencji:
dr hab. Grażyna Krzyminiewska, Katedra Socjologii i Filozofii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, ul. Towarowa 53, 61-896 Poznań
Email do korespondencji:
grazyna.krzyminiewska@ue.poznan.pl