Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Karol Kociszewski

Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w świetle wyników badań gospodarstw konwencjonalnych

PERSPECTIVES OF ORGANIC AGRICULTURE DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF EMPIRICAL STUDY SURVEYED AMONG CONVENTIONAL FARMS

Abstract:

The aim of the paper is to evaluate the perspectives of development of organic food supply in Poland. The work contains the results of the nationwide survey which was carried out among conventional farms’ owners. It was evaluated that – according to farmers’ declaration – organic farms number can be equal to 6.8-24.2% of all Polish farms. The main incentives influencing conversion into organic farming methods are health and environment care, satisfaction from work and agri-environmental subsidies. The main identified barriers are limited sales possibilities, low profitability of production, high labour intensity, high production cost, and low yield. In a long run the development of organic market could be stimulated by the increase of demand. In the middle time period, there is a need for the increase of subsidies rates which should be combined with the improvement of certification and control system.

Streszczenie w języku polskim:

Celem opracowania było określenie perspektyw rozwoju strony podażowej rynku rolniczych produktów ekologicznych w warunkach polskich. Przedstawiono w nim wyniki ogólnopolskich badań ankietowych przeprowadzonych wśród rolników konwencjonalnych. Oszacowano, że według deklaracji rolników, liczba gospodarstw ekologicznych może wzrosnąć do wielkości odpowiadającej 6,8-24,2% ogółu polskich gospodarstw. Głównymi motywami przejścia na metody ekologiczne są dbałość o zdrowie i środowisko, satysfakcja z pracy oraz dotacje rolnośrodowiskowe. Jako bariery zidentyfikowano: ograniczone możliwości sprzedaży, niską opłacalność produkcji, dużą pracochłonność, wysokie koszty wytwarzania i obniżone plony. W długim okresie rozwój rynku może być stymulowany wzrostem popytu. W średnim okresie potrzebne jest podniesienie stawek dotacji w powiązaniu z usprawnieniem systemu certyfikacji i kontroli gospodarstw.

Słowa kluczowe: organic farming, ecological products markets

Słowa kluczowe w języku polskim: rolnictwo ekologiczne, rynek produktów ekologicznych

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom31/zeszyt1/art_6_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Kociszewski, Karol. "Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w świetle wyników badań gospodarstw konwencjonalnych." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 59-68.
APA Karol Kociszewski (2014). Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w świetle wyników badań gospodarstw konwencjonalnych. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 59-68
ISO 690 KOCISZEWSKI, Karol. Perspektywy rozwoju rolnictwa ekologicznego w świetle wyników badań gospodarstw konwencjonalnych. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 59-68.
Adres do korespondencji:
dr Karol Kociszewski, Katedra Ekonomii Ekologicznej, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław
Email do korespondencji:
karol.kociszewski@ue.wroc.pl