Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (31) 2014

Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak

Relacje pomiędzy krajowym i unijnym finansowaniem wydatków budżetowych na sektor rolny w Polsce w długim okresie

RELATIONSHIPS BETWEEN NATIONAL AND EU LONG-TERM FUNDING BUDGET EXPENDITURE ON THE AGRICULTURAL SECTOR IN POLAND

Abstract:

The aim of this article was to evaluate the growth of the funds directed from the national budget and the EU in the implementation of agricultural policy in Poland in the long term – in the period 2000-2014 (15 years) highlighting the period before and after accession to the EU, as well as particular emphasis on the first full budget perspective (2007-2013), in which Poland participated. Overall expenditure was studied in national and EU agricultural budget on the agricultural sector in Poland. This provided a basis to illustrate the relationship of national and EU funding budget expenditure of the Polish agricultural sector.

Streszczenie w języku polskim:

Celem artykułu była ocena dynamiki środków kierowanych z budżetu krajowego i unijnego oraz ich proporcji w realizacji polityki rolnej w Polsce w długim okresie, tj. w latach 2000-2014 (15 lat), z wyróżnieniem okresu przed i po akcesji do UE, a także ze szczególnym uwzględnieniem pierwszej pełnej perspektywy budżetowej (2007-2013), w której Polska partycypowała. Przebadano ogólne wydatki w krajowym i unijnym budżecie rolnym na sektor rolny w Polsce. Dało to podstawę do ukazania tytułowych relacji krajowego i unijnego finansowania wydatków budżetowych polskiego sektora rolnego.

Słowa kluczowe: EU funding, national budget, agriculture

Słowa kluczowe w języku polskim: budżet rolny, środki krajowe i unijne

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom31/zeszyt1/art_3_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Czyżewski, Andrzej, and Anna Matuszczak. "Relacje pomiędzy krajowym i unijnym finansowaniem wydatków budżetowych na sektor rolny w Polsce w długim okresie." J. Agribus. Rural Dev. 31.1 (2014): 21-29.
APA Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak (2014). Relacje pomiędzy krajowym i unijnym finansowaniem wydatków budżetowych na sektor rolny w Polsce w długim okresie. J. Agribus. Rural Dev. 31 (1), 21-29
ISO 690 CZYżEWSKI, Andrzej, MATUSZCZAK, Anna. Relacje pomiędzy krajowym i unijnym finansowaniem wydatków budżetowych na sektor rolny w Polsce w długim okresie. J. Agribus. Rural Dev., 2014, 31.1: 21-29.
Adres do korespondencji:
prof. dr hab. Andrzej Czyżewski, Katedra Makroekonomii i Gospodarki Żywnościowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań
Email do korespondencji:
kmigz@ue.poznan.pl