Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 4 (30) 2013

Październik - Grudzień 2013
Cover (Inner front) Zeszyt (4) 2013 - Okładka
Contents Zeszyt (4) 2013 - Spis treści
Reviewers Recenzenci - 2013

Spis treści:

Zeszyt 4 (30) 2013
Anna Bieniasz
THE FINANCIAL LIQUIDITY OF THE FOOD INDUSTRY ENTERPRISES IN POLAND IN THE SYSTEM SIZE OF ENTERPRISES
Płynność finansowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce w układzie wielkości przedsiębiorstw
Zeszyt 4 (30) 2013
Iwona Cieślik, Ewa Cieślik, Agnieszka Siembida, Małgorzata Tomczyk
EVALUATION OF SERVICES’ QUALITY IN UPPER SILESIA ACCOMMODATION FACILITIES
Ocena jakości świadczonych usług w obiektach noclegowych górnego śląska
Zeszyt 4 (30) 2013
Zbigniew Floriańczyk, Joanna Buks
ECONOMIC PERFORMANCE OF FARMS AND OPTIMAL CROP ROTATION
Wyniki ekonomiczne gospodarstw rolnych a optymalny płodozmian
Zeszyt 4 (30) 2013
Monika Henschke, Kamila Pankowska
DEMAND FOR POT PLANTS FOR INTERIOR DECORATION IN VIEW OF THE SURVEY CARRIED OUT IN POZNAŃ
Popyt na rośliny doniczkowe do dekoracji wnętrz w świetle badań ankietowych w Poznaniu
Zeszyt 4 (30) 2013
Magdalena Jaworska
MERGERS AND ACQUISITIONS IN AGRICULTURAL-FOOD INDUSTRY IN THE WORLD BETWEEN 1990 AND 2012
Fuzje i przejęcia w przemyśle rolno-spożywczym na świecie w latach 1990-2012
Zeszyt 4 (30) 2013
Jan Kazak, Tomasz Pilawka
LIVING CONDITIONS AND MIGRATION IN SUBURBAN AREA OF WROCŁAW
Warunki życia a migracje w strefie suburbialnej Wrocławia
Zeszyt 4 (30) 2013
Sylwia Kierczyńska
APPLE CONSUMERS’ PREFERENCES ON THE EXAMPLE OF THE POZNAŃ UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES STUDENTS
Zróżnicowanie preferencji konsumentów jabłek na przykładzie studentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
Zeszyt 4 (30) 2013
Bogdan Klepacki, Agata Żak
AGRARIAN TRANSFORMATIONS IN THE TERRITORY OF POLAND BEFORE AND AFTER INTEGRATION INTO THE EUROPEAN UNION
Przemiany agrarne na terenach polskich przed i po integracji z Unią Europejską
Zeszyt 4 (30) 2013
Julian T. Krzyżanowski
FROM HEALTH CHECK TO THE FINANCIAL PERSPECTIVE 2013-2020
Od Health Check do perspektywy finansowej 2013-2020
Zeszyt 4 (30) 2013
Barbara Kutkowska, Władysław Hasiński
SIGNIFICANCE OF CAP (COMMON AGRICULTURAL POLICY) INSTRUMENTS IN INTRAREGIONAL DIVERSIFICATION OF RURAL AREAS, ON THE EXAMPLE OF LOWER SILESIAN VOIVODESHIP
Znaczenie instrumentów WPR w wewnątrzregionalnym różnicowaniu się funkcji obszarów wiejskich na przykładzie województwa dolnośląskiego
Zeszyt 4 (30) 2013
Krzysztof Łobos, Mirosława Szewczyk
DISTRIBUTION OF THE EFFECTS OF BREWING INDUSTRY CONCENTRATION AMONG LARGE AND SMALL COMPANIES OPERATING ON THE POLISH MARKET IN 2004-2011 PERIOD
Dystrybucja efektów koncentracji sektora piwowarskiego wśród dużych i małych przedsiębiorstw operujących na rynku polskim w latach 2004-2011
Zeszyt 4 (30) 2013
Władysława Łuczka-Bakuła
DEVELOPMENT OF ORGANIC FARMING VS THE SUPPORT FROM THE RDP 2004-2006 (RURAL DEVELOPMENT PROGRAMME) AND RDP 2007-2013
Rozwój rolnictwa ekologicznego na tle wsparcia w ramach PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013
Zeszyt 4 (30) 2013
Władysława Łuczka-Bakuła, Lidia Jabłońska-Porzuczek
OAPS’ ACTIVITY IN THE LABOUR MARKET IN THE CONTEXT OF SURVEY RESEARCH
Aktywność zawodowa emerytów w świetle badań ankietowych
Zeszyt 4 (30) 2013
Luiza Ossowska, Walenty Poczta
LEVEL OF NON-NATURAL CONDITIONS OF THE LOCATION RENT OF RURAL AREAS IN POLAND
Poziom uwarunkowań pozaprzyrodniczych renty położenia obszarów wiejskich w Polsce
Zeszyt 4 (30) 2013
Marlena Piekut
INFORMATION TECHNOLOGY IN ENTERPRISES OF THE FOOD INDUSTRY
Technologie informacyjne w działalności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
Zeszyt 4 (30) 2013
Łukasz Popławski, Bogusław Kaczmarczyk
POSSIBILITIES OF ADAPTING AUTHORIZED METHOD OF THE CRACOW UNIVERSITY OF ECONOMICS FOR ŚWIĘTOKRZYSKIE VOIVODESHIP COMMUNITIES, ACCORDING TO THE 2006 DATA
Możliwości zastosowania metody UEK dla gmin województwa świętokrzyskiego – na przykładzie danych za 2006 rok
Zeszyt 4 (30) 2013
Jerzy Rembeza
SEED PRODUCTION IN EU COUNTRIES
Produkcja nasienna w krajach Unii Europejskiej
Zeszyt 4 (30) 2013
Grzegorz Spychalski
SELECTED FEATURES OF POLISH FARMERS
Wybrane charakterystyki kapitału społecznego polskich rolników
Zeszyt 4 (30) 2013
Amare Tesfaw
DETERMINANTS OF AGRICULTURAL COMMODITY MARKET SUPPLY: A CASE STUDY IN THE UPPER WATERSHED OF THE BLUE NILE, NORTHWESTERN ETHIOPIA
Czynniki determinujące ofertę towarowego rynku rolnego: studium przypadku górnej części zlewni Nilu Błękitnego w północno-zachodniej Etiopii
Zeszyt 4 (30) 2013
Arkadiusz Zalewski
CHANGES IN NITROGEN FERTILIZERS MARKET IN POLAND IN 2000-2010
Zmiany na rynku nawozów azotowych w Polsce w latach 2000-2010

Znaleziono 20 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).