Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 3 (29) 2013

Lipiec - Wrzesień 2013
Cover (Inner front) Zeszyt (3) 2013 - Okładka
Contents Zeszyt (3) 2013 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 3 (29) 2013
Agnieszka Baer-Nawrocka, Natalia Markiewicz
PRODUCTION POTENTIAL AND AGRICULTURAL EFFECTIVENESS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES
Relacje między czynnikami produkcji a efektywność wytwarzania w rolnictwie Unii Europejskiej
Zeszyt 3 (29) 2013
Barbara Ciesielska, Julian Wawrzyniak
CHANGE OF VEGETABLES PRODUCTION IN POLAND BETWEEN 1997-2012
Zmiany w produkcji warzywniczej w Polsce w latach 1997-2012
Zeszyt 3 (29) 2013
Karolina Jąder
PREFERENCES AND BUYING BEHAVIOUR OF STUDENTS ON THE BEER MARKET
Preferencje i zachowania zakupowe studentów na rynku piwa
Zeszyt 3 (29) 2013
Cezary Klimkowski
AGRICULTURAL INSURANCE AND CHANGES IN COMMON AGRICULTURAL POLICY
Ubezpieczenia rolne a zmiany Wspólnej Polityki Rolnej
Zeszyt 3 (29) 2013
Piotr Konieczny, Ewelina Mroczek, Magda Kucharska
CARBON FOOTPRINT IN SUSTAINABLE FOOD CHAIN AND ITS IMPORTANCE FOR FOOD CONSUMER
Ślad węglowy w zrównoważonym łańcuchu żywnościowym i jego znaczenie dla konsumenta żywności
Zeszyt 3 (29) 2013
Izabela Lipińska, Marian Lipiński
THE ACTIVITY OF POZNAŃ COUNTY FARMERS IN THE FIELD OF AGRICULTURAL CONSTRUCTION AFTER THE ACCESSION TO THE EUROPEAN UNION
Aktywność rolników powiatu poznańskiego w zakresie budownictwa gospodarczego po akcesji do Unii Europejskiej
Zeszyt 3 (29) 2013
Piotr Łykowski, Anna Matuszczak
STRUCTURE AND DYNAMICS OF AGRICULTURAL DIRECT PAYMENTS IN DISTRICTS OF THE WIELKOPOLSKA REGION. REASONS FOR DIFFERENCES
Przyczyny zróżnicowań struktury i dynamiki rolniczych płatności bezpośrednich w powiatach wielkopolski
Zeszyt 3 (29) 2013
Aldona Mrówczyńska-Kamińska
THE WORKFORCE AND ITS PRODUCTIVITY IN THE FOOD ECONOMY OF THE EU COUNTRIES
Zasoby pracy i ich wydajność w gospodarce żywnościowej w krajach Unii Europejskiej
Zeszyt 3 (29) 2013
Teresa Nowogródzka, Stanisław Szarek, Marian Podstawka
SUBSIDIES OF AGRI-ENVIRONMENTAL PROGRAMS VERSUS ECONOMICAL RESULTS IN ORGANIC FARM IN POLAND
Wysokość dopłat z programów rolno-środowiskowych a wyniki ekonomiczne gospodarstw ekologicznych w Polsce
Zeszyt 3 (29) 2013
Arkadiusz Piwowar
FEED INDUSTRIAL MARKET IN THE YEARS 2005-2011
Rynek pasz przemysłowych w Polsce w latach 2005-2011
Zeszyt 3 (29) 2013
Wioleta Sobczak, Lilianna Jabłońska, Anita Dziedzic
SELECTED FUNCTIONING PROBLEMS OF FRUIT PRODUCERS’ GROUPS FROM THE REGION OF RAWA AND GRÓJEC
WYBRANE PROBLEMY FUNKCJONOWANIA GRUP PRODUCENTÓW OWOCÓW Z REGIONU GRÓJECKIEGO I RAWSKIEGO
Zeszyt 3 (29) 2013
Aldona Standar, Joanna Średzińska, Milena Zagrodnik
THE SIGNIFICANCE OF THE AUTHORITIES’ ACTIVITY FOR THE ABSORPTION OF THE EU FUNDS AND ITS INFLUENCE ON A LOCAL DEVELOPMENT. THE EXAMPLE OF THE SZAMOCIN COMMUNE
Znaczenie aktywności władz gmin dla absorpcji funduszy UE oraz jej wpływ na rozwój lokalny. Przykład gminy Szamocin
Zeszyt 3 (29) 2013
Piotr Stanek, Waldemar Teter, Witold Chabuz, Zygmunt Litwińczuk
RESEARCH ON THE ECONOMIC AND ORGANISATIONAL STRUCTURE OF FARMS IN THE PODKARPACIE REGION
BADANIA NAD STRUKTURĄ EKONOMICZNO-ORGANIZACYJNĄ GOSPODARSTW ROLNYCH Z REGIONU PODKARPACIA
Zeszyt 3 (29) 2013
Olga Stefko, Barbara Ciesielska
IMPORTANCE OF CAPITAL INTENSITY IN HORTICULTURE
Znaczenie kapitałochłonności w ogrodnictwie
Zeszyt 3 (29) 2013
Olga Stefko, Izabela Lipińska, Dorota Piasecka-Kwiatkowska
FACTORS CONDITIONING THE DEVELOPMENT OF SAFE FOOD PRODUCTION IN POLAND
Czynniki warunkujące rozwój produkcji bezpiecznej żywności w Polsce
Zeszyt 3 (29) 2013
Aneta Suchoń
THE PRINCIPLES OF THE ORGANIZATION AND OPERATION OF SOCIAL COOPERATIVES FOR RURAL DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF THE LEGAL REGULATIONS IN POLAND
Zasady organizacji i funkcjonowania spółdzielni socjalnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w świetle regulacji prawnych w Polsce
Zeszyt 3 (29) 2013
Joanna Szwacka-Mokrzycka
DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN POLAND
Kierunki rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce
Zeszyt 3 (29) 2013
Joanna Szwacka-Mokrzycka, Adam Miara
THE ROLE OF A QUALITY MANAGEMENT SYSTEM FOR A COMPETITIVE ADVANTAGE OF ENTERPRISES
Rola systemu zarzadzania jakością w osiąganiu przewagi konkurencyjnej

Znaleziono 18 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).