Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 2 (28) 2013

Kwiecień - Czerwiec 2013
Cover (Inner front) Zeszyt (2) 2013 - Okładka
Contents Zeszyt (2) 2013 - Spis treści

Spis treści:

Zeszyt 2 (28) 2013
Milena Bera
Tourist attractiveness of rural communes of natural values in the Warmińsko-mazurskie and Podlaskie voivodeships
Atrakcyjność turystyczna gmin wiejskich o cennych walorach przyrodniczych województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego
Zeszyt 2 (28) 2013
Agnieszka Brelik
Agritourism as an economic activity – dilemmas and recommendations
Agroturystyka jako działalność gospodarcza – dylematy i rekomendacje
Zeszyt 2 (28) 2013
Barbara Chmielewska
Changes in the level and structure of household expenditures reflect social changes in the rural areas
Zmiany poziomu i struktury wydatków gospodarstw domowych jako wyraz przemian społecznych na wsi
Zeszyt 2 (28) 2013
Andrzej Czyżewski, Anna Matuszczak
Income and expenditure in the Polish agricultural budgets in past financial perspective 2007-2013
Dochody i wydatki w budżetach rolnych Polski w mijającej perspektywie finansowej 2007-2013
Zeszyt 2 (28) 2013
Michał Dudek
Determinants of the European Union rural population change in 2007-2010
Uwarunkowania zmian liczby ludności wiejskiej w Unii Europejskiej w latach 2007-2010
Zeszyt 2 (28) 2013
Agnieszka Ginter, Halina Kałuża, Iwona Soczewka
Impact of Common Agricultural Policy reform on the income situation of starch potato producers in Poland
Wpływ reform Wspólnej Polityki Rolnej na sytuację dochodową producentów ziemniaków skrobiowych
Zeszyt 2 (28) 2013
Sylwia Gołąb
Employer attitudes towards graduates of economics (on the example of the Zachodniopomorskie region)
Postawy pracodawców wobec absolwentów kierunków ekonomicznych (na przykładzie województwa zachodniopomorskiego)
Zeszyt 2 (28) 2013
Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak
Long-term strategic objectives and the sustainable development of rural areas facing the Strategy Europe 2020
Długoterminowe cele strategiczne a zrównoważony rozwój obszarów wiejskich w obliczu Strategii Europa 2020
Zeszyt 2 (28) 2013
Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak
European agricultural organisations and their influence on socioeconomic transformations of agriculture
Europejskie organizacje rolnicze i ich oddziaływanie na społeczno--ekonomiczne przemiany w rolnictwie
Zeszyt 2 (28) 2013
Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak
Local Action Groups towards assisting the countryside entrepreneurship
Lokalne Grupy Działania wobec wspierania przedsiębiorczości wiejskiej
Zeszyt 2 (28) 2013
Marianna Greta, Ewa Tomczak-Woźniak, Jarosław Kowalski
Opinions of polish farmers and rural areas dwellers concerning the Common Agricultural Policy before and after 2004
Opinie polskich rolników i mieszkańców wsi dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej przed i po 2004 roku
Zeszyt 2 (28) 2013
Aleksander Grzelak
Evaluation of investment processes in agriculture in Poland in 2000-2011
Ocena procesów inwestycyjnych w rolnictwie w Polsce w latach 2000-2011
Zeszyt 2 (28) 2013
Bożena Karwat-Woźniak
Changes in socio-economic conditions of development of agriculture
Zmiany w społeczno-ekonomicznych uwarunkowaniach rozwojowych rolnictwa
Zeszyt 2 (28) 2013
Lidia Kłos
Water and sewage management in rural districts of West Pomerania province
Gospodarka wodno-ściekowa w powiatach wiejskich województwa zachodniopomorskiego
Zeszyt 2 (28) 2013
Agnieszka Kurdyś-Kujawska
Empirical verification of the determinants of agricultural development
Empiryczna weryfikacja czynników warunkujących rozwój gospodarstw rolnych
Zeszyt 2 (28) 2013
Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Anna Oleńczuk-Paszel
Changes of levels of rent and risk in the activity of rural farms in Poland
Zmiany wysokości czynszu dzierżawnego a ryzyko w działalności gospodarstw rolnych w Polsce
Zeszyt 2 (28) 2013
Wojciech Lewicki, Bogusław Stankiewicz
Sectorial union exclusion and competition in the sector of insurance
Unijne wyłączenia sektorowe a konkurencja w sektorze ubezpieczeń
Zeszyt 2 (28) 2013
Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska, Małgorzata Zajdel
Budget of the Topólka commune and the use of EU funds – case study
Budżet gminy Topólka w kontekście wykorzystania środków z UE – studium przypadku
Zeszyt 2 (28) 2013
Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz
Kinds and meaning of preferential credits for development of agriculture and rural areas
Rodzaje i znaczenie kredytów preferencyjnych dla rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
Zeszyt 2 (28) 2013
Marek Niewęgłowski
Training activities in the Siedlce region of the Mazowiecki Agricultural Advisory Centre in Warsaw
Działalność szkoleniowa Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie, w regionie siedleckim
Zeszyt 2 (28) 2013
Monika Pradziadowicz
Functioning of ecological households in west Pomeranian voivodeship in 2006-2011
Funkcjonowanie gospodarstw ekologicznych w województwie zachodniopomorskim w latach 2006-2011
Zeszyt 2 (28) 2013
Beata Skubiak
Socio-economic aspects development of the rural areas
Ekonomiczno-społeczne aspekty rozwoju obszarów wiejskich
Zeszyt 2 (28) 2013
Iwona Soczewka, Agnieszka Ginter
International trade in agricultural products in Poland within 2007-2011
Handel międzynarodowy artkułami rolno-spożywczymi w Polsce w latach 2007-2011
Zeszyt 2 (28) 2013
Zofia Tomczonek
Agriculture of the Podlaskie voivodeship after integration to the European Union
Rolnictwo województwa podlaskiego po integracji z Unią Europejską
Zeszyt 2 (28) 2013
Iwona Wilk, Małgorzata Keck-Wilk
Tourists’ expectations towards the agritourism farms’ offer
Oczekiwania turystów dotyczące oferty gospodarstw agroturystycznych
Zeszyt 2 (28) 2013
Małgorzata Zajdel, Małgorzata Michalcewicz-Kaniowska
Strategy for development of the commune of Topólka and achieving the established goals
Strategia rozwoju gminy Topólka w aspekcie realizacji zadań – case study
Zeszyt 2 (28) 2013
Aneta Zaremba
Aspects of spatial policy planning and fundamentals of protection of the environment in the context of sustainable rural development
Planistyczne aspekty polityki przestrzennej a podstawy ochrony środowiska w kontekście zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
Zeszyt 2 (28) 2013
Tadeusz Ziejewski
Higher education selected aspects (towards quality of education)
Wybrane aspekty szkolnictwa wyższego (w kierunku jakości kształcenia)
Zeszyt 2 (28) 2013
Dagmara K. Zuzek
Corporate social responsibility – challenges for small and medium enterprises in relation to their competitiveness
Społeczna odpowiedzialność biznesu – wyzwania dla małych i średnich przedsiębiorstw w odniesieniu do ich konkurencyjności
Zeszyt 2 (28) 2013
Dagmara K. Zuzek, Bartosz Mickiewicz
Environmental reference of enterprises social responsibility
Ekologiczne odniesienia społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw
Zeszyt 2 (28) 2013
Dariusz Grzegorz Żak
Legal aspects of business development and innovation in Poland
Prawne aspekty rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w Polsce

Znaleziono 31 rekordów

Pismo jest wydawane w wersji drukowanej oraz elektroniczne będącej dokładnym odzwierciedleniem wersji drukowanej (podstawowej).