Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Katarzyna Zajda, Agnieszka Kretek-Kamińska

Profesjonalizacja i ekonomizacja wiejskich NGO a aktywność ich członków. Przykład wielkopolskich lokalnych grup działania

Professionalisation and economisation of rural NGO’s and the activity of their members. An example of local action groups from wielkopolska

Abstract:

Among rural non-governmental organisations there are those, which unite few members and act incidentally using mainly the resources which have been obtained from member fees, as well as those, which unite several hundreds of people and conduct regular activities characterised by high level of economisation and professionalisation. The other kind of organisations can be exemplified by local action groups. The purpose of this article is to address the question whether the high level of professionalisation and economisation has positive influence on the activities of its members or – the opposite – it constitutes a hindrance. The issue shall be addressed basing on research (carried out via the distributed surveys) conducted in 2012 on a sample of 104 respondents from local action groups located within the territory of Wielkopolska. The analysis demonstrated that the high level of economisation and professionalisation of an organisation does not imply increased activity of its members.

Streszczenie w języku polskim:

Wśród wiejskich organizacji pozarządowych można wyróżnić zarówno te, które zrzeszają niewielką liczbę członków, działają incydentalnie wykorzystując głównie środki pochodzące ze składek członkowskich, jak i te, które zrzeszają kilkaset osób, prowadzą regularną działalność charakteryzującą się wysokim poziomem ekonomizacji i profesjonalizacji. Przykładem drugiego rodzaju struktur są lokalne grupy działania. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, czy wysoki poziom ich profesjonalizacji i ekonomizacji wpływa korzystnie na aktywność ich członków czy wręcz odwrotnie jest dla nich ograniczeniem? Została ona udzielona na podstawie badań (przeprowadzonych za pomocą techniki ankiety rozdawanej), zrealizowanych w 2012 roku na próbie 104 respondentów z pięciu lokalnych grup działania ulokowanych na obszarze Wielkopolski. Analiza wykazała, iż wysoki poziom ich ekonomizacji i profesjonalizacji nie oznacza zwiększenia aktywności ich członków. Pracę w organizacjach wykonują przede wszystkim członkowie zarządu oraz rady. Ich aktywność (najczęściej wykazywana od momentu powstania organizacji) utrwaliła ich pozycję w grupach, co stało się jedną z przyczyn marginalizacji innych członków, wśród których znaleźli się także ci, których chęć działania blokuje fakt, iż wszelkie prace wykonują „ciągle te same osoby”. Wysoki poziom ekonomizacji i profesjonalizacji analizowanych organizacji nie oznacza również, że w ich skład wchodzą tylko członkowie dysponujący wysokimi kompetencjami. Niepokojący wydaje się deficyt wiedzy członków LGD w zakresie specyfiki nowego modelu rozwoju wsi. W przyszłym okresie programowania przewiduje się zwiększenie znaczenia tych organizacji w zakresie oddziaływania na społeczno-gospodarcze przemiany wsi. Tym bardziej będzie wskazane podwyższenie poziomu kompetencji członków lokalnych grup działania, zwłaszcza tych, którzy przynależą do zarządu.

Słowa kluczowe: professionalisation and economisation of non-governmental organisations, local action groups

Słowa kluczowe w języku polskim: profesjonalizacja i ekonomizacja organizacji pozarządowych, lokalne grupy działania

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_22.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_22_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Zajda, Katarzyna, and Agnieszka Kretek-Kamińska. "Professionalisation and economisation of rural NGO’s and the activity of their members. An example of local action groups from wielkopolska." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 249-260.
APA Katarzyna Zajda, Agnieszka Kretek-Kamińska (2013). Professionalisation and economisation of rural NGO’s and the activity of their members. An example of local action groups from wielkopolska. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 249-260
ISO 690 ZAJDA, Katarzyna, KRETEK-KAMIńSKA, Agnieszka. Professionalisation and economisation of rural NGO’s and the activity of their members. An example of local action groups from wielkopolska. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 249-260.
Adres do korespondencji:
dr Katarzyna Zajda, Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź, Poland
Email do korespondencji:
katarzyna.zajda@uni.lodz.pl