Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Katarzyna Zajda

Współpraca Lokalnych Grup Działania. Porównanie sieci tworzonych przez organizacje z województw lubuskiego i małopolskiego

Cooperation between local action groups. Comparison of networks created by organisations from the lubuskie and małopolskie voivodeships

Abstract:

Local action groups (LAGs) can realize so-called cooperation projects and create networks of cooperation within the framework of the projects with other organisations of the kind. The article includes comparison of networks created by LAGs from the Lubuskie and Małopolskie Voivodeships. The aim was to find out differences and similarities between them. A few questions were posed: 1. Are the ratios of the LAGs from the Małopolskie and Lubuskie Voivodeships which realise cooperation projects to the total numbers of LAGs in those regions similar? 2. What motivated LAGs to take up cooperation, was it only financial goals or other goals as well (such as exchange of experiences or mutual assistance), which might prove that the LAGs are ready to create non-instrumental social networks? 3. What determined the number of cooperating LAGs and composition of the networks? 4. What is the subject of cooperation between local action groups?
The research was conducted in 2012 with the method of case study. Two study techniques were used in it: content analysis and free-form interview. It was proved that there are similarities but also significant differences between networks of cooperation of LAGs. Organisations from Małopolska were characterised with greater openness to social contacts with entities unknown to them and more often took up cooperation with organisations from other voivodeships and countries, which may indicate a higher level of social capital they have.

Streszczenie w języku polskim:

Lokalne grupy działania mogą realizować tzw. projekty współpracy i za ich pomocą tworzyć sieci kooperacji z innymi organizacjami tego typu. W artykule poddano analizie sieci tworzone przez LGD z województw lubuskiego oraz małopolskiego. Dążono do ustalenia różnic i podobieństw między nimi. Zadano kilka pytań: 1. Czy stosunek tych LGD z Małopolski i województwa lubuskiego, które realizują projekty współpracy do ich ogółu, jest zbliżony? 2. Jakie przesłanki przyświecały podejmowaniu współpracy, czy tylko finansowe (tj. możliwość pozyskania środków na realizację projektów), czy też inne (np. wymiana doświadczeń, wzajemna pomoc), które mogą świadczyć o gotowości LGD do budowania nieinstrumentalnych sieci społecznych? 3. Co zadecydowało o liczbie współpracujących LGD, składzie sieci? 4. Co stanowi przedmiot współpracy lokalnych grup działania? Badania (metodą case study) przeprowadzono w 2012 roku. Wykorzystano w nich dwie techniki badawcze: analizę danych zastanych oraz wywiad swobodny. Wykazano, iż między sieciami współpracy LGD zachodzą podobieństwa, ale i istotne różnice. Organizacje z Małopolski charakteryzowały się większą otwartością na kontakty społeczne z nieznanymi sobie podmiotami, częściej podejmowały współpracę z organizacjami z innych województw oraz krajów, co może wskazywać na wyższy poziom kapitału społecznego, jakim dysponują.

Słowa kluczowe: local action groups, cooperation projects, social networks, social capital

Słowa kluczowe w języku polskim: lokalne grupy działania, projekty współpracy, sieci społeczne, kapitał społeczny

PDF in angielskim Publikacja w języku angielskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_21.pdf
PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_21_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Zajda, Katarzyna. "Cooperation between local action groups. Comparison of networks created by organisations from the lubuskie and małopolskie voivodeships." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 233-247.
APA Katarzyna Zajda (2013). Cooperation between local action groups. Comparison of networks created by organisations from the lubuskie and małopolskie voivodeships. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 233-247
ISO 690 ZAJDA, Katarzyna. Cooperation between local action groups. Comparison of networks created by organisations from the lubuskie and małopolskie voivodeships. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 233-247.
Adres do korespondencji:
dr Katarzyna Zajda, Katedra Socjologii Wsi i Miasta, Instytut Socjologii, Uniwersytet Łódzki, ul. Rewolucji 1905 r. 41/43, 90-214 Łódź
Email do korespondencji:
katarzyna.zajda@uni.lodz.pl