Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Tomasz Pilawka, Jan Kazak

Czynnik ludzki a wykorzystanie środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Social capital and use of funds under The Integrated Regional Operational Programme 2004-2006

Abstract:

The paper presents a preliminary analysis of the use of funds under the Integrated Regional Operational Programme 2004-2006 in relation to the level of social capital in rural communities and urban and rural areas. The analysis determined the synthetic indicator of social capital by Perkala and examined the dependence of this ratio on the size used in correlation with the diagram.

Streszczenie w języku polskim:

W opracowaniu przedstawiono analizę wykorzystania środków finansowych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004--2006 w odniesieniu do poziomu kapitału społecznego w gminach wiejskich i części wiejskiej gmin miejsko-wiejskich. W toku badań wyznaczono syntetyczny wskaźnik poziomu kapitału społecznego metodą Perkala oraz oceniono zależność omawianego wskaźnika z wielkością wykorzystanych środków z użyciem diagramu korelacji.

Słowa kluczowe: level of social capital, the Integrated Regional Operational Programme 2004-2006, rural are-as

Słowa kluczowe w języku polskim: poziom kapitału społecznego, Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006, obszary wiejskie

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_17_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Pilawka, Tomasz, and Jan Kazak. "Czynnik ludzki a wykorzystanie środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 189-197.
APA Tomasz Pilawka, Jan Kazak (2013). Czynnik ludzki a wykorzystanie środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 189-197
ISO 690 PILAWKA, Tomasz, KAZAK, Jan. Czynnik ludzki a wykorzystanie środków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 189-197.
Adres do korespondencji:
mgr inż. Tomasz Pilawka, Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych, Zakład Polityki Regionalnej i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24a, 50-363 Wrocław, Poland
Email do korespondencji:
tomasz.pilawka@up.wroc.pl