Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Luiza Ossowska, Walenty Poczta

Poziom uwarunkowań przyrodniczych renty położenia obszarów wiejskich w Polsce

Level of natural conditions of the location rent of rural areas in Poland

Abstract:

The aim of the study was to classify rural areas in Poland according to natural conditions of the location rent. The level of natural conditions was determined by the synthetic indicator, based on simple indicators (forest cover, quality and agricultural usefulness of land, attractiveness resulting from natural conditions, position to sea and lakes). Calculations were based on Central Statistical Office data, Institute of Soil and Plant Cultivation data and information from “Catalogue of Polish lakes” [Choiński 2006].

Streszczenie w języku polskim:

Celem badań było określenie poziomu uwarunkowań przyrodniczych obszarów wiejskich w Polsce. Poziom tego zjawiska wyznaczono metodą wskaźnika syntetycznego na podstawie następujących cech prostych: lesistość, jakość i przydatność rolnicza gruntów, atrakcyjność wynikająca z warunków przyrodniczych, położenie wobec zbiorników wodnych. Do obliczeń wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego, dane Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach oraz informacje z „Katalogu jezior Polski” [Choiński 2006].

Słowa kluczowe: location rent, natural conditions, rural areas

Słowa kluczowe w języku polskim: renta położenia, uwarunkowania przyrodnicze, obszary wiejskie

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_16_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Ossowska, Luiza, and Walenty Poczta. "Poziom uwarunkowań przyrodniczych renty położenia obszarów wiejskich w Polsce." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 179-188.
APA Luiza Ossowska, Walenty Poczta (2013). Poziom uwarunkowań przyrodniczych renty położenia obszarów wiejskich w Polsce. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 179-188
ISO 690 OSSOWSKA, Luiza, POCZTA, Walenty. Poziom uwarunkowań przyrodniczych renty położenia obszarów wiejskich w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 179-188.
Adres do korespondencji:
dr Luiza Ossowska, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Poland
Email do korespondencji:
ossowska@up.poznan.pl