Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wydział Ekonomiczno-Społeczny - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Biblioteka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Directory of Open Acces Journals

CBR- Open Access Journals in Poland

Index Copernicus Journal Master List

Arianta

BazEkon

Ebsco

Polska Bibliografia Naukowa

Creaive Commons

Zeszyt 1 (27) 2013

Urszula Malaga-Toboła, Sławomir Kocira

Intensywność organizacji produkcji w ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstwach mlecznych

Intensity of the production organisation in organic and conventional dairy farms

Abstract:

This paper presents a comparative analysis of the intensity of the production organization between dairy farms conducting agricultural activity in organic and conventional production systems. Study groups of farms were located in the southern (fifteen organic farms), central and eastern part of Poland (fifteen conventional farms). The study was conducted in the form of a directed interview in the marketing year 2010/2011. Area, structure of land use and crop, livestock and the size of plant and animal in the production global and commodity were specified. The analysis showed a lot of differences between the two systems of production, from the area of farm and structure of land use and finally the production outputs. Basic statistical analysis was also conducted. It showed a significant negative correlation between the area of agricultural land and a positive correlation between the livestock and intensity of organisation of production. However, the correlation coefficients between the studied variables in the analysed farm groups differed from each other.

Streszczenie w języku polskim:

W pracy dokonano analizy porównawczej intensywności organizacji produkcji między gospodarstwami mlecznymi prowadzącymi działalność rolniczą w ekologicznym i konwencjonalnym systemie produkcji. Badane grupy gospodarstw były położone na terenie południowej (15 gospodarstw ekologicznych) oraz centralnej i wschodniej Polski (15 gospodarstw konwencjonalnych). Badania przeprowadzono w formie wywiadu kierowanego, a zebrane informacje dotyczyły roku gospodarczego 2010/2011. Określono powierzchnię i strukturę użytkowania ziemi i zasiewów, obsadę inwentarza żywego oraz wielkość roślinnej i zwierzęcej produkcji globalnej i towarowej. Analiza wykazała wiele różnic między tymi dwoma systemami produkcji, począwszy od wielkości gospodarstw i struktury użytkowania ziemi po efekty produkcyjne. Dokonano również podstawowej analizy statystycznej, która wykazała istotny ujemny związek między areałem użytków rolnych oraz dodatni związek między obsadą zwierząt a intensywnością organizacji produkcji. Natomiast współczynniki korelacji między badanymi zmiennymi w wyróżnionych grupach gospodarstw różniły się od siebie.

Słowa kluczowe: ecology, conventional farms, milk, intensity of the organization production

Słowa kluczowe w języku polskim: ekologia, gospodarstwa konwencjonalne, mleko, intensywność organizacji produkcji

PDF in polish Publikacja w języku polskim w formacie Adobe Acrobat:
www.jard.edu.pl/tom27/zeszyt1/art_14_pl.pdf
Zapis do cytowania:

MLA Malaga-Toboła, Urszula, and Sławomir Kocira. "Intensywność organizacji produkcji w ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstwach mlecznych." J. Agribus. Rural Dev. 27.1 (2013): 153-165.
APA Urszula Malaga-Toboła, Sławomir Kocira (2013). Intensywność organizacji produkcji w ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstwach mlecznych. J. Agribus. Rural Dev. 27 (1), 153-165
ISO 690 MALAGA-TOBOłA, Urszula, KOCIRA, Sławomir. Intensywność organizacji produkcji w ekologicznych i konwencjonalnych gospodarstwach mlecznych. J. Agribus. Rural Dev., 2013, 27.1: 153-165.
Adres do korespondencji:
dr inż. Urszula Malaga-Toboła, Instytut Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul. Balicka 116B, 30-149 Kraków, Poland
Email do korespondencji:
urszula.malaga-tobola@ur.krakow.pl